Consiliul General al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), convocat la data de 11 aprilie, în incinta Casei Sindicatelor, a adoptat mai multe hotărâri importante care vizează activitatea mișcării sindicale din Republica Moldova.

În cadrul întrunirii, la care au participat atât președinții federațiilor sindicale, cât și lideri din teritoriu, s-a făcut o analiză amplă a activității desfășurate în ultimele luni, precum și s-au trasat prioritățile mișcării sindicale pentru următoarea perioadă.

Igor Zubcu, președinte al CNSM, a prezentat raportul cu privire la acțiunile CNSM în scopul asigurării protecției social-economice și juridice a membrilor de sindicat (perioada decembrie 2023 –  martie 2024).          

Liderul sindical s-a referit la un șir de realizări importante obținute de CNSM în urma procesului de negocieri cu partenerii sociali. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2024, salariul minim pe țară a fost stabilit în mărime de 5000 de lei sau în creștere cu 25%. De asemenea, în scopul asigurării unui nivel adecvat al salariului minim, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a propus stabilirea unor etape concrete de reexaminare a acestuia, conform prevederilor Directivei UE 2022/2041 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană.

În raportul prezentat, președintele CNSM s-a referit la realizări legate de parteneriatul social, drepturi sindicale și dreptul muncii, colaborarea cu autoritățile publice, securitatea și sănătatea în muncă, consolidarea și dezvoltarea instituțională, strategii pentru tineret, asigurarea egalității de gen în sindicat, educația și formarea sindicală continuă, colaborarea internațională, activitatea informațională, politica financiară și patrimonială.

Printre obiectivele CNSM pentru următoarea perioadă, enumerăm următoarele:

– Neadmiterea flexibilizării și liberalizării excesive a legislației muncii în detrimentul drepturilor, garanțiilor și intereselor legale ale salariaților;

– Elaborarea și adoptarea, cât mai urgentă, a unui proiect de lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova* nr. 218/2008, în vederea stabilirii răspunderii pentru încălcarea legislației cu privire la sindicate și a drepturilor sindicale garantate de legislație și statutele sindicatelor;

– Asigurarea activității continue a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective și consolidarea parteneriatului social în sfera muncii la toate nivelurile;

– Revenirea la consultări și negocieri colective în problemele ce țin de domeniile muncii și cel social-economic pe platforma Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective și a grupurilor de lucru tripartite, precum și neadmiterea subminării de către Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru a statutului și rolului Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective;

– Elaborarea, cu participarea partenerilor sociali, a unui plan de acțiuni în vederea acoperirii cu negocieri colective a circa 80% din salariați, conform prevederilor Directivei UE privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană;

– Urgentarea adoptării Hotărârii de Guvern privind stabilirea etapelor de reexaminare a salariului minim în perioada anilor 2025-2027 în vederea asigurării transpunerii Directivei UE nr. 2022/2041 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană;

– Perfecționarea legislației în domeniul salarizării în sectorul bugetar în vederea stabilirii unei valori de referință unice pentru calcularea salariilor și eliminării inechităților existente;

– Perfecționarea cadrului legal în domeniul salarizării în sectorul real pentru asigurarea unei salarizări echitabile și excluderii lacunelor, care favorizează economia informală;

-Introducerea impozitării progresive a veniturilor persoanelor fizice și indexarea scutirilor la impozitul pe venit;

– Deducerea de la impozitul pe venit a cotizațiilor de membru de sindicat achitate de contribuabili;

– Acordarea alocației pentru persoanele vârstnice tuturor persoanelor la atingerea vârstei de pensionare;

– Includerea în stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei anticipate pentru carieră lungă a perioadei de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani și a perioadei de rezidențiat în învățământul postuniversitar obligatoriu;

– Excluderea limitei venitului supraviețuitorului (1,5 minimul de minimul de existență pentru pensionari) la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți indemnizațiile în caz de deces al soțului/soției în temeiul Legii cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți nr. 156/2019;

– Elaborarea unui mecanism distinct de calculare și stabilire a pensiilor pentru angajații din sectorul agrar;

– Elaborarea și adoptarea unor măsuri de stimulare a creării locurilor de muncă decente în agricultură;

– Elaborarea și adoptarea unui document de politici, cu acțiuni concrete de impact, în domeniul combaterii economiei informale;

– Crearea și implementarea, cât mai urgentă, a Registrului electronic al salariaților din Republica Moldova;

– Racordarea, cât mai urgentă, a Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131/2012 și a Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii nr. 140/2001 la prevederile Convențiilor OIM nr. 81 privind inspecția muncii în industrie și comerț și nr. 129 privind inspecția muncii în agricultură și excluderea Inspectoratului de Stat al Muncii de sub incidența Legii nr. 131/2012;

– Majorarea transferurilor din bugetul de stat în fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru asigurarea categoriilor de persoane neangajate prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr. 1585/1998, pornind de la numărul persoanelor neangajate și prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă;

– Modificarea legislației în vederea acordării, ca excepție, a plăților anticipate (avans) în mărime de cel puțin 75% pentru contractele, care au ca obiect servicii de organizare a tratamentului balneosanatorial al asiguraților și a odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival pentru asigurarea organizării conforme a odihnei/tratamentului categoriilor de populație menționate;

– Inițierea ratificării Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 156/1981 privind egalitatea de șanse și tratament între forța de muncă feminină și masculină: lucrătorii având responsabilități familiale.

De asemenea, sindicaliștii au analizat informația despre implementarea campaniei „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, desfășurată de CNSM în perioada martie 2023-martie 2024, și au discutat pe marginea mai multor chestiuni cu privire la activitatea CNSM.

Totodată, în luările de cuvânt ale liderilor sindicali, reprezentanți a mai multor centre sindicale-național ramurale, au fost prezentate problemele cu care se confruntă salariații din educație, servicii comunale, administrație publică locală, transport, silvicultură, precum și problemele existente la nivel teritorial și propuneri ale Comisiei de Femei a CNSM.

Precizăm că Consiliul General al CNSM este organul de conducere între congrese și își desfășoară activitatea în baza propriului Regulament. Consiliul General hotărăște problemele generale privind activitatea Confederației, determină politicile sindicale de realizare a strategiilor și programului de acțiuni stabilite de Congres.