Despre Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova

sindicate.md > Despre Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) este un centru sindical naţional-interramural de tip confederativ, care întruneşte pe principii benevole centre sindicale naţional-ramurale şi este independentă faţă de autorităţile publice, de partide şi alte organizaţii social-politice, de asociaţii ale patronatelor şi faţă de organizaţiile obşteşti, nu este supusă controlului lor şi nu li se subordonează.

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova este constituită din:

24

Centre sindicale național-ramurale

5403

Organizații sindicale primare

284636
+

Membri de sindicat

Printre ei sunt angajaţi din învăţământ şi ştiinţă, agricultură şi alimentaţie, deservirea socială şi producerea de mărfuri, comunicaţii, construcţii, industria uşoară, cooperaţia de consum, comerţ şi antreprenoriat, industria chimică şi resursele energetice, oameni de cultură, colaboratori din sistemul MAI, instituţiile de stat şi alte ramuri.

Din februarie 2010, CNSM a devenit membră a Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor (ITUC), care întruneşte în rândurile sale 332 centre sindicale naţionale din 163 de ţări şi regiuni, cu un total de 200 de milioane de membri.

Totodată, în octombrie 2022 CNSM a devenit membră a Confederației Europene a Sindicatelor (ETUC) – principala organizație sindicală care reprezintă lucrătorii la nivel european. ETUC a fost fondată în anul 1973 și include în componența sa peste 90 de organizații sindicale, care cuprind peste 45 de milioane de membri de sindicat.

Principiile fundamentale pe care le apără şi promovează Confederaţia sunt democrația, libertatea, echitatea, independența, solidaritatea, transparența, egalitatea în drepturi și în șanse.

Obiectivele principale ale Confederației sunt:: reprezentarea şi protejarea la nivel naţional a drepturilor şi intereselor social-economice, profesionale, de muncă, colective şi individuale ale membrilor de sindicat; actualizarea şi dezvoltarea dialogului social şi parteneriatului social; realizarea progresivă a dreptăţii sociale şi demnităţii muncii, consolidarea sindicatelor de toate nivelurile şi fortificarea societăţii civile;
Confederaţia realizează obiectivele declarate prin: negocierea şi încheierea convenţiilor colective la nivel naţional; reprezentarea organizaţiilor-membre, în condiţii de egalitate cu partenerii sociali, în administrarea  bugetului de asigurări sociale de stat, fondurilor asigurării de asistenţă medicală, şomaj etc.; participarea la elaborarea proiectelor de programe, de legi şi de alte acte normative, care au ca obiectiv reglementarea drepturilor şi intereselor profesionale, de muncă, economice şi sociale ale membrilor de sindicat; acordarea asistenţei juridice şi apărarea intereselor colective şi individuale ale membrilor săi la toate nivelurile, inclusiv în instanţele judecătoreşti; monitorizarea respectării Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de Parlamentul Republicii Moldova.

CNSM a fost constituită la 7 iunie 2007, prin fuziunea a 2 centre sindicale naţional-interramurale: Confederaţia Sindicatelor din Republica Moldova şi Confederaţia Sindicatelor Libere din Republica Moldova „Solidaritate”.

Imnul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova

Vezi Imnul CNSM aici.

Descarcă textul Imnului CNSM aici.

Logo CNSM

Logo CNSM aici.

Logo CNSM monocrom aici.

Pliant CNSM aici.

Rezultate relevante ale CNSM în anul 2023 (pliant) aici.

Conducerea CNSM

Sergiu SAINCIUC

Vicepreședinte

Igor ZUBCU

Președinte

Lilia FRANȚ

Vicepreședintă

Convocarea

 1. Comitetul Confederal își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul aprobat de Consiliul General și se reunește în ședințe ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar decât o dată la trei luni.
 2. Comitetul Confederal decide cu majoritatea simplă a  voturilor exprimate, dacă nu există alte dispoziții expres prevăzute în Statut, cu condiția că la ședință participă cel puțin 2/3 din reprezentanții organizațiilor-membre cu drept de vot.
 3. În cazul în care ședința nu întrunește majoritatea prevăzută la alin. (2), se convoacă o nouă ședință care este deliberativă în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Comitetului Confederal.
 4. Data, locul și ordinea de zi a ședinței Comitetului Confederal se stabilesc de președintele Confederației.
 5. La cererea a cel puțin 1/3 din membrii Comitetului Confederal, organizațiile-membre ale cărora reprezintă minimum 1/4 din efectivul sindical al Confederației, Comitetul Confederal va fi convocat, în regim de urgență,  la data care va fi stabilită conform prevederilor Regulamentului Comitetului Confederal.
 6. În cazul imposibilității desfășurării ședinței Comitetului Confederal, potrivit prezentului Statut, din cauza unui impediment justificator, președintele CNSM stabilește o altă modalitate de desfășurare a ședinței.
 7. Prin derogare de la prevederile alin. (1) și (6), în cazul unui impediment justificator care creează imposibilitatea desfășurării ședinței Comitetului Confederal, acesta se va convoca în decurs de cel mult 30 de zile, de la data înlăturării impedimentului.

Atribuțiile

 1. Comitetul Confederal este organul de conducere al Confederației în perioada dintre ședințele Consiliului General.
 2. Comitetul Confederal:
  • definește pozițiile Confederației în probleme de actualitate sindicală națională și internațională;
  • îndeplinește rezoluțiile și hotărârile Congresului, Consiliului General, elaborând planuri concrete de acțiuni;
  • convoacă Congresul Extraordinar în condițiile prevăzute de prezentul Statut;
  • examinează cererile de afiliere ale centrelor sindicale național-ramurale;
  • examinează proiectele Convențiilor colective de muncă (nivel național), desemnează reprezentanții Confederației în Comisia națională pentru consultări și negocieri colective, în alte organe de lucru în cadrul parteneriatului social;
  • gestionează, în comun cu partenerii sociali, mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat și administrează fondurile naționale create cu contribuția salariaților;
  • posedă, folosește și dispune de patrimoniul Confederației, fără dreptul de a-l înstrăina sau gaja, cu excepția împuternicirilor delegate de Consiliul General, în acest sens;
  • decide declanșarea acțiunilor de protest;
  • coordonează activitatea Comisiei de Femei, Comisiei de Tineret, Consiliului Educațional, Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, altor structuri sindicale pe care le creează, adoptă regulamentele de organizare și funcționare ale acestora;
  • prezintă Consiliului General rapoarte anuale privind activitatea sa;
  • aprobă structura și statele de personal ale aparatului Confederației;
  • exercită alte împuterniciri delegate de Consiliul General;
  • acordă președintelui Confederației împuternicirile pe care le găsește necesare.

Componența 

 1. Consiliul General este compus din:
  • reprezentanți ai organizațiilor-membre, în funcție de numărul membrilor de sindicat și de cuantumul cotizațiilor în anul anterior Congresului ordinar către Confederație,
  • președintele, vicepreședinții Confederației;
  • președintele Comisiei de Femei și președintele Comisiei de Tineret.
 2. Reprezentanții organizațiilor-membre sunt mandatați/revocați de organele elective abilitate ale acestora.

 

Convocarea

 1. Consiliul General se convoacă în ședințe de Comitetul Confederal ori de cîte ori este necesar, însă nu mai rar decât de două ori pe an.
 2. Consiliul General se consideră deliberativ dacă la el participă cel puțin 2/3 din reprezentanții organizațiilor-membre cu drept de vot.
 3. Consiliul General adoptă decizii cu majoritatea simplă  a  voturilor exprimate, dacă nu există alte dispoziții exprese prevăzute în Statut.
 4. În cazul în care reuniunea nu întrunește majoritatea prevăzută la alin. (2), în timp de 15 zile calendaristice se convoacă o nouă ședință a Consiliului General care este deliberativă cu prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
 5. Data, locul și ordinea de zi a ședinței Consiliului General se stabilesc, de regulă, de Comitetul Confederal.
 6. Prin derogare de la alin. (1), la cererea organelor abilitate a cel puțin 1/3 din organizațiile-membre, care reprezintă minimum 1/4 din efectivul sindical al Confederației, Consiliul General se convoacă de președintele Confederației.
 7. În cazul imposibilității desfășurării ședinței Consiliului General potrivit prezentului Statut, din cauza unui impediment justificator, Comitetul Confederal al CNSM stabilește o altă modalitate de desfășurare a ședinței.
 8. Prin derogare de la prevederile alin. (1) și (7), în cazul unui impediment justificator care creează imposibilitatea desfășurării ședinței Consiliului General, acesta se va convoca în decurs de cel mult 45 de zile, de la data înlăturării impedimentului.

 

Atribuțiile

 1. Consiliul General este organul de conducere între congrese și își desfășoară activitatea în baza propriului Regulament.
 2. Consiliul General:
  • hotărăște problemele generale privind activitatea Confederației, determină politicile sindicale de realizare a strategiilor și programului de acțiuni stabilite de Congres;
  • modifică și completează Statutul cu cel puțin 2/3 de voturi din numărul total de membri ai Consiliului General;
  • aprobă regulamentele de organizare și funcționare ale Consiliului General, Comitetului Confederal și Comisiei de cenzori;
  • validează împuternicirile membrilor Consiliului General mandatați de organizațiile-membre ale Confederației;
  • alege, în cazul vacanței funcției, membrii Comisiei de cenzori, în termen de maximum 90 de zile calendaristice, alte persoane care continuă mandatul funcției predecesorilor. Revocă membrii Comisiei de cenzori în caz de nerespectare a Statutului Confederației, săvârșire a unor fapte care, prin efectul lor, pot prejudicia interesele și imaginea Confederației, motivate din punct de vedere juridic;
  • adoptă și modifică bugetul anual al Confederației, determină mărimea cotizației de membru;
  • alege, în cazul vacanței funcției președintelui, vicepreședinților Confederației, președintelui Comisiei de cenzori, în termen de maximum 90 de zile calendaristice, alte persoane care continuă mandatul funcției predecesorului/predecesorilor. Revocă președintele, vicepreședinții Confederației, președintele Comisiei de cenzori în caz de nerespectare a Statutului Confederației, săvârșire a unor fapte care, prin efectul lor, pot prejudicia interesele și imaginea Confederației, motivate din punct de vedere juridic;
  • aprobă între congrese, în caz de necesitate, la propunerea președintelui Confederației sau la propunerea organelor abilitate a cel puțin 1/3 din organizațiile-membre, care reprezintă minimum 1/4 din efectivul sindical al Confederației, funcții suplimentare de vicepreședinte;
  • se pronunță, în caz de necesitate, asupra justeței hotărârilor Comitetului Confederal și a dispozițiilor președintelui Confederației;
  • interpretează, la sesizare, Statutul și regulamentele structurilor Confederației;
  • hotărăște asupra afilierii/retragerii Confederației la/din organizațiile sindicale internaționale;
  • posedă, folosește și dispune de patrimoniul Confederației și gestionează fondurile speciale ale acesteia;
  • deleagă Comitetului Confederal, împuternicirile pe care le găsește necesare.
 1. Congresul este organul suprem de conducere al Confederației.
 2. Congresul ordinar se convoacă prin hotărârea Consiliului General o dată la 5 ani. Consiliul General stabilește ordinea de zi a Congresului cu cel puțin trei  luni înainte de data desfășurării acestuia.
 3. Congresul este deliberativ în prezența a cel puțin două treimi din delegații care au mandatul majorității organizațiilor-membre cu drept de vot.
 4. Congresul adoptă hotărâri prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor exprimate, dacă nu există alte dispoziții exprese prevăzute în Statut.
 5. Delegații la Congres sunt aleși de organele elective abilitate ale organizațiilor-membre în funcție de numărul de membri de sindicat și de cuantumul cotizațiilor achitate către Confederație în perioada între Congrese, conform normei stabilite prin hotărârea Consiliului General. Delegați la Congres din oficiu sunt președintele, vicepreședinții și președintele Comisiei de cenzori ai Confederației.
 6. Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul unui impediment justificator care creează imposibilitatea desfășurării ședinței Congresului, acesta se va convoca în decurs de cel mult 60 de zile, de la data înlăturării impedimentului. În acest caz, valabilitatea mandatelor președintelui și vicepreședinților CNSM, cât și ale delegaților la Congres se prelungește până la următoarea ședință a Congresului.

Atribuțiile

Congresul:

 • aprobă propriul Regulament de organizare și funcționare, ordinea de zi și procedura de desfășurare a lucrărilor Congresului;
 • examinează raportul de activitate a Consiliului General și determină strategia și programul de acțiuni ale Confederației;
 • adoptă și modifică Statutul cu cel puțin 2/3 de voturi ale delegaților prezenți;
 • alege și revocă președintele, vicepreședinții Confederației;
 • alege și revocă președintele și membrii Comisiei de cenzori, examinează raportul activității acesteia;
 • hotărăște, prin vot secret, cu o majoritate de cel puțin 2/3 a voturilor exprimate, asupra reorganizării Confederației;
 • deleagă Consiliului General împuternicirile pe care le găsește necesare.

Departamente

Departamentul organizare, educaţie şi informare al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova are în competenţa sa promovarea principiilor mişcării sindicale; monitorizarea respectării Statutului CNSM, îndeplinirea hotărîrilor şi rezoluţiilor congreselor, conferinţelor, şedinţelor Consiliului General şi a Comitetului Confederal; planificarea şi coordonarea desfăşurării acţiunilor comune ale Consiliului General, Comitetului Confederal, Centrelor sindicale naţional-ramurale privind activitatea organizatorică, educaţională şi de informare; evidenţa statisticii sindicale; coordonarea activitatății Comisiei de Femei, Comisiei de Tineret; organizarea și activităților de instruire a activului sindical.

Departamentul protecţie social-economică al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova efectuează expertiza proiectelor de legi şi a altor acte normative privind problemele economice şi sociale şi înaintează propunerile şi obiecţiile respective organelor administraţiei publice centrale; participă, după caz, în cadrul comisiilor parlamentare şi guvernamentale la examinarea proiectelor actelor legislative ce ţin de drepturile economice şi sociale ale populaţiei; colaborează cu partenerii sociali şi alte instituţii şi organizaţii din ţară în problemele ce vizează protecţia social-economică a salariaţilor; analizează principalii indicatori ce caracterizează situaţia economică şi socială a ţării, inclusiv în domeniul salarizării, dezvoltării dialogului social, studierii nivelului de trai al populaţiei, situaţiei pe piaţa muncii şi înaintează propunerile respective; examinează petiţii; acordă instruire şi ajutor practic.

Departamentul juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova reprezintă şi apără drepturile şi interesele profesionale, economice, de muncă şi sociale colective şi individuale ale membrilor de sindicat în autorităţile publice de toate nivelurile, în asociaţiile obşteşti, în faţa patronilor şi asociaţiilor acestora; analizează problemele curente şi de perspectivă cu caracter juridic ce vizează interesele membrilor de sindicat; monitorizează cazurile de încălcare a drepturilor sindicale. Acordă asistență membrilor de sindicat în problemele juridice ce rezultă din raporturile de muncă şi examinează petiţiile acestora; asistă organele sindicale în aplicarea corectă a legislaţiei muncii şi legislaţiei cu privire la sindicate, dar și în cazurile examinării şi soluţionării litigiilor individuale şi conflictelor colective. Participă la instruirea juridică a membrilor de sindicat.

Departamentul finanţe, contabilitate şi asigurări sociale al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova asigură evidența contabilă a CNSM, gestionează patrimoniul și bugetul sindical, repartizează și duce evidența biletelor pentru tratamentul balneo-sanatorial al membrilor de sindicat și pentru odihna de vară a copiilor membrilor de sindicat.

 • Şef departament: Maia LEVIȚCHI
 • Tel.: 022-26-65-13
 • E-mail: maia.levitchi@cnsm.md

Departamentul relații internaționale, mass-media și tehnologii informaționale al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova asigura elaborarea și difuzarea materialelor informative cu privire la activităţile CNSM şi ale sindicatelor de ramură, stabilește parteneriate şi relaţii reciproc avantajoase cu instituţiile reprezentative de presă, dezvoltă comunicarea cu publicul; inițiază, dezvoltă și consolidează relații de colaborare cu organizațiile sindicale internaționale și alți parteneri externi.

Departamentul resurse umane, secretariat și protocol al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova exercită următoarele funcții: contribuie la realizarea obiectivelor strategice ale CNSM prin promovarea și implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul aparatului CNSM; întocmirea documentelor organizatorice și de dispoziție; organizarea tehnicii operațiunilor de secretariat; organizarea depozitului de arhivă; implementarea sistemelor informatice privind managementul documentelor, petițiilor, resurselor umane.

Departamentul administrarea patrimoniului sindical, servicii tehnice și exploatare al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova asigură gestionarea și modernizarea patrimoniului sindical, care include instituții balneo-climaterice și tabere de odihnă pentru copii, edificii din proprietatea CNSM.

Inspectoratul Muncii al Sindicatelor exercită controlul asupra respectării legislaţiei muncii şi altor acte normative în domeniul muncii la întreprinderi, instituţii şi organizaţii cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, unde activează organizaţii sindicale.

Inspectorii de muncă ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova acordă consultații gratuite în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă și relațiilor de muncă ce se referă la încălcarea drepturilor de muncă a lucrătorilor şi membrilor de sindicat, condițiile de muncă, conflicte colective și individuale de muncă.

Structuri ale CNSM

Comisia de cenzori este organul de control al activităţii economico-financiare a Confederaţiei şi este independentă în activitatea sa. Comisia de cenzori îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul aprobat de Consiliul General.

Comisia prezintă raportul despre activitatea sa Congresului şi informează anual Consiliul General şi Comitetul Confederal, după caz, despre rezultatele controalelor efectuate.

Comisia de Femei este o structură a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, care are drept scop protejarea drepturilor profesionale, economice şi sociale ale femeilor membre de sindicat prin: monitorizarea respectării legislaţiei în vigoare vizînd protecţia drepturilor sociale şi de muncă ale femeilor; participarea activă la realizarea politicilor sindicale; colaborarea cu structurile statale şi societatea civilă, prin conjugarea eforturilor, în vederea consolidării mediului favorabil schimbărilor democratice, constituirii unei societăţi cu drepturi şi şanse egale pentru femei şi bărbaţi.

Descarcă pliant aici.

Componenţa nominală a Comisiei de Femei a CNSM aici.

Comisia de Tineret din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova are următoarele sarcini: implementarea politicii de tineret a CNSM, consolidarea unităţii de acţiuni a tinerilor sindicalişti în vederea protejării drepturilor şi intereselor tinerilor membri de sindicat; elaborarea şi înaintarea propunerilor pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ şi normativ în domeniul tineretului; organizarea activităţilor de informare despre acţiunile CNSM şi de formare a imaginii pozitive a sindicatelor; participarea în procesul de educaţie sindicală a tinerilor şi atragerea acestora în mişcarea sindicală; cooperarea multilaterală cu organizaţiile similare de tineret la nivel naţional şi internaţional.

Descarcă pliant aici.

Componența nominală a Comisiei de Tineret a CNSM aici.

Consiliul Educațional monitorizează dezvoltarea sistemului educațional sindical și înaintează organelor decizionale ale CNSM propuneri de perfecționare a activității educaționale sindicale și a cadrului regulamentar de funcționare a acesteia, contribuie la implementarea Concepției educației sindicale a CNSM, Strategiei CNSM, altor acte regulatorii din domeniul educațional sindical.

Componenţa nominală a Consiliului Educațional al CNSM aici.

Reprezentantul CNSM în teritoriu reprezintă interesele Confederației Naționale a Sindicatelor în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II. Reprezentantul CNSM în teritoriu conlucrează cu președinții structurilor sindicale teritoriale ale organizaților-membre ale CNSM, precum și cu liderii  organizațiilor sindicale primare din teritoriu în vederea promovării principiilor fundamentale ale sindicatelor, inclusiv a parteneriatului social, prin prisma normelor dreptului internațional, a legislației naționale și a Statutului CNSM. Reprezentantul CNSM în teritoriu contribuie la  promovarea și dezvoltarea dialogului și parteneriatului social în teritoriu; participă la organizarea și desfășurarea întrunirilor, discuțiilor conducerii CNSM cu activul sindical din teritoriu și reprezentanții partenerilor sociali, precum și la instruirea cu susținerea CNSM a cadrelor și activului sindical din teritoriu (seminare, mese rotunde, ateliere de lucru etc.); informează liderii sindicali din teritoriu despre realizările CNSM în plan național.

Vezi lista aici.

Instituții subordonate CNSM

Institutul Muncii este pilonul educaţiei şi formării cadrelor sindicale în cadrul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova. Activitatea sa este axată pe următoarele direcţii principale: coordonarea şi implementarea metodologiei ştiinţifico-didactice a sistemului educaţional al CNSM; elaborarea programelor de formare continuă a funcţionarilor şi activiştilor sindicali şi a programelor tematice; formarea cadrelor şi militanţilor sindicali de nivel naţional-interramural; acordarea asistenţei metodico-didactice pentru desfăşurarea procesului de formare la diferite niveluri; elaborarea studiilor, sondajelor sociologice, analizelor, cercetărilor ştiinţifice în domenii de interes sindical.

Sanatoriul „Nufărul Alb” este o staţiune balneară modernă, dotată cu echipament medical performant, unde mii de pacienţi vin anual pentru tratament şi reabilitare. Principalele afecţiuni care se tratează cu succes sunt cele ale aparatului locomotor,  sistemului nervos central şi periferic, sistemului cardiovascular,  ginecologice, dermale şi ale tractului digestiv. Principalul factor curativ la „Nufărul Alb” este apa minerală, ce se deosebeşte prin componenţa sa chimică variată.

 • Administrator: Alexandru SCUTELNIC 
 • Adresa: or. Cahul, str. Nucilor, 1
Date de contact:

Stațiunea balneară „Bucuria-Sind” se află la doar 20 de km de Chișinău, în localitatea Vadul lui Vodă. Stațiunea oferă condiții excelente pentru tratament și odihnă, profilul de bază fiind afecțiunile sistemului cardio-vascular, afecțiuni concomitente ale aparatului digestiv, urinar, locomotor, sistemului nervos central și periferic. Metode de tratament: climatoterapie, masaj, dietoterapie, stomatologie, ape minerale, gimnastică curativă, fitoterapie, băi curative.

 • Administrator: Viorica CUCOBCO  
 • Adresa: or. Vadul lui Vodă, str. Balneară, 1

Date de contact:

Staţiunea balneoclimaterică „CODRU” este situată în zona centrală a codrilor, în satul Hîrjauca din raionul Călăraşi şi dispune de 460 de locuri. Aici se tratează: maladiile tractului digestiv – gastritele, colitele, hepatitele, colecistitele, pancreatitele cronice în stare de remisie, ulcerul stomacal și duodenal în remisie, bolile stomacului operat, dischinezia căilor biliare și vezicii biliare; maladiile sistemului nervos central și periferic – radiculitele, polinevritele, nevrozele, consecințele neuroinfecției, consecințele traumei cerebrale; maladiile și consecințele traumelor  aparatului locomotor și de sprijin – artrozele, artritele, boala Behterev, osteohondroza, artrita reumatica, scolioza, poliartritele; maladiile ginecologice – sterilitatea, maladiile inflamatorii ale organelor genitale, aderentele din bazinul mic, disfuncția ovarelor; prostatita cronică; maladiile căilor respiratorii – bronșita cronică, astma bronhială, sinuzita cronică.

 • Administrator, medic-șef: Andrei DAVID
 • Adresa: r-nul. Călărași, s. Hîrjauca

Date de contact:

„Campingul din Vadul-lui-Vodă” dispune de următoarea infrastructură: piscină pentru copii, terenuri  moderne fotbal şi volei cu acoperire artificială,  săli cu mese de tenis; săli de studii, video-salon, servicii medicale non-stop, excursii cu vaporul pe râul Nistru. Teritoriul taberei este îngrădit şi bine păzit. Casa de odihnă oferă copiilor un program distractiv – educaţional variat, care este coordonat de Direcţia Generală de Educaţie Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău.

 • Administrator: Mihail GARBUZ
 • Adresa: or. Vadul lui Vodă, str. Plopilor, 4

Date de contact:

Situată la doar 18 km de Chișinău, în „Parcul  Nistrean” din localitatea Vadul lui Vodă, Casa de Odihnă şi Recuperare „Perlele Nistrului” eset un loc excelent pentru agrementul copiilor, oferindu-le o vacanță de neuitat. Tabăra dispune de personal calificat, asistență medicală în permanență, securitate asigurată non-stop, terenuri de mini-fotbal, volei, baschet, tenis de masă, piscină și alte servicii.

 • Administrator: Ion MUNTEANU 
 • Adresa: or. Vadul lui Vodă, str. Balneară, 3

Date de contact:

Centrul Medical Consultativ Diagnostic al Sindicatelor (CMCDS) activează în incinta Institutului Muncii. Este dotat cu echipament performant și oferă o gamă largă de servicii de diagnosticare medicală la preturi speciale pentru membrii de sindicat sau gratuit dacă au bilet de trimitere- forma 027/e, de la medicul de familie. În cadrul Centrului activează un personal competent, acreditat de Ministerul Sănătății, care are o experiență profesională de peste 20 de ani de activitate în domeniul consultativ diagnostic.

Aparatul de ultrasonografie multifuncțional permite efectuarea unui spectru larg de examinări ecografice, ce contribuie la identificarea rapidă și corectă a problemelor medicale cu care se confruntă persoana.

 • Medic-șef: Valeriu URSU  
 • Adresa: mun. Chișinău, str. Zimbrului, 10, Institutul Muncii

Date de contact: