Astăzi, 15 decembrie 2023, membrii Consiliului General al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-au convocat în ședință pentru a examina mai multe subiecte ce se referă la activitatea mișcării sindicale. Principalul subiect pus în discuție de către sindicaliști ține de acțiunile CNSM în scopul asigurării protecției social-economice și juridice a membrilor de sindicat și aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2024. La activitate a participat Corina Ajder, Secretară de Stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova.

Ordinea de zi a întrunirii a cuprins chestiuni cu privire la norma de reprezentare a organizațiilor-membre ale CNSM în Consiliul General al Confederației, modificarea componenței nominale a Consiliului General al CNSM, acțiunile CNSM în scopul asigurării protecției social-economice și juridice a membrilor de sindicat (aprilie – decembrie 2023) și aprobarea Planului de acțiuni al CNSM pentru anul 2024 în vederea realizării Strategiei CNSM pentru anii 2022-2027, cu privire la implementarea campaniei sindicale naționale „Organizația primară – energia mișcării sindicale”.

În debutul ședinței, Igor Zubcu, președintele CNSM, a adresat un mesaj de felicitare tuturor cetățenilor Republicii Moldova în contextul deciziei istorice din 14 decembrie curent a Consiliului European cu privire la începerea negocierilor de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană.  

În raportul prezentat, Igor Zubcu, președintele CNSM, a subliniat că, Confederația a pledat și continuă să insiste asupra stabilirii salariului minim în mărime de 50% din salariul mediu pe economie, conform Cartei sociale europene revizuite și Directivei UE privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană. În urma insistențelor repetate ale sindicaliștilor, la data de 6 decembrie curent, Guvernul Republicii Moldova a stabilit că începând cu 1 ianuarie 2024, cuantumul salariului minim pe țară va constitui 5000 de lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 25 la sută față de cuantumul stabilit anterior.

Totodată, la insistența sindicatelor, începând cu 1 octombrie 2023, au fost majorate cu 15 la sută salariile angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Începând cu 1 ianuarie 2024, va fi majorată valoarea de referință, utilizată la calcularea salariilor angajaților din domeniul învățământului, de la 2000 de lei la 2300 de lei, ceea ce constituie o majorare de 15 la sută.

Liderul sindical a menționat că în vederea atenuării impactului creșterilor de prețuri din anul precedent și curent, CNSM a solicitat Prim-ministrului Republicii Moldova revenirea la impozitarea progresivă a salariilor, majorarea scutirilor la impozitul pe venit și elaborarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și angajaților din sectorul real.

CNSM a venit cu o serie de propuneri la proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2024 și la proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024.

La propunerea sindicatelor, începând cu 1 ianuarie 2024, indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani se va calcula din venitul asigurat al unuia dintre soți, care va determina un cuantum mai mare al indemnizației, ceea ce va spori protecția socială a familiilor cu copii.

La 31 iulie curent, Parlamentul a adoptat Legea nr. 234/2023 (în vigoare de la 11 septembrie 2023), care prevede scutirea sindicatelor de achitarea taxei pentru înregistrare de stat – o realizare extrem de importantă pentru mișcarea sindicală din Republica Moldova.

În raportul prezentat, președintele CNSM a comunicat membrilor Consiliului General al CNSM despre un șir de realizări ale Confederației în 2023 în ceea ce privește dezvoltarea parteneriatului social, consolidarea activității CNSM la nivel național, dezvoltarea relațiilor de colaborare cu organizații internaționale precum OIM, ITUC, ETUC, incluziunea tinerilor în mișcarea sindicală, promovarea egalității de gen și combaterea violenței în lumea muncii, educația și formarea sindicală, participarea CNSM la procesele ce vizează integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

„Trecând în revistă activitatea CNSM în perioada de referință, putem concluziona că s-a reușit realizarea unei game largi de acțiuni, care au condus la asigurarea drepturilor și intereselor salariaților, sporirea gradului de protecție social-economică a salariaților, consolidarea organizațională a sindicatelor. Acțiunile, care din varii motive nu au fost realizate, vor fi realizate în perioada ce urmează. CNSM își propune să militeze în continuare pentru promovarea și protejarea drepturilor și intereselor salariaților-membri de sindicat, asigurarea unui trai decent cetățenilor, crearea locurilor de muncă bine plătite și conforme standardelor internaționale în domeniul securității și sănătății în muncă”, a accentuat Igor Zubcu.

Liderul sindical a adus mulțumiri tuturor celor care au contribuit la realizarea mai multor obiective importante trasate de CNSM în 2023, menționate mai sus, și a venit cu propunerea de a acorda în 2024 mai multă atenție problemelor social-economice cu care se confruntă ramura agricolă la nivel național și salariaților, membrilor de sindicat, din agricultură.

În cadrul ședinței, membrii Consiliului General al CNSM l-au felicitat pe Igor Zubcu, președintele CNSM, pentru realizarea importantă obținută recent la Bruxelles (Belgia), unde la Adunarea Generală a Consiliului Regional Pan-European (PERC) al Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC), a fost ales în calitate de președinte al PERC.

La ședința Consiliului General al CNSM din 15 decembrie 2023 s-a discutat despre implementarea campaniei sindicale naționale „Organizația primară – energia mișcării sindicale”. În legătură cu acest subiect, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a comunicat despre activitățile desfășurate în cadrul campaniei la nivel național, desfășurarea seminarelor de instruire și schimb de bune practici a liderilor organizațiilor primare referitor la sporirea rolului și potențialului organizațiilor sindicale primare, perfecționarea cadrului legal în materia drepturilor sindicale, recrutarea și motivarea membrilor de sindicat, elaborarea și distribuirea „Ghidului liderului organizației sindicale primare”, organizarea unei campanii de promovare a femeilor din mediul rural, lansarea concursului Organizațiilor Sindicale Primare care se desfășoară în perioada decembrie 2023 – martie 2024.

În luările de cuvânt, membrii Consiliului General al CNSM s-au referit la problemele existente în ramurile pe care le reprezintă – educație, sănătate, agricultură, servicii comunale, administrației publică locală. Vorbitorii s-au referit la probleme legate de remunerarea muncii, restanțele salariale acumulate de mai multe luni la Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”, probleme legate de egalitatea de gen și drepturile femeilor din mediul rural, promovarea și susținerea tinerilor specialiști, combaterea economiei informale.

Pentru anul 2024, membrii Consiliului General au aprobat un Pan de acțiuni care conține un șir de obiective specifice. Acesta prevede următoarele priorități: înaintarea propunerilor de modificare a legislației în domeniul remunerării muncii atât în sectorul bugetar cât și în cel real al economiei; promovarea majorării scutirilor la calcularea impozitului pe venit pentru persoanele fizice; înaintarea propunerilor de estimare și stabilire a unui indicator cu referire la evaluarea necesităților minime pentru trai; promovarea principiilor muncii decente prin intermediul mecanismelor parteneriatului social; promovarea elaborării unui mecanism care să prevadă  acoperirea cu negocieri colective a circa 80% din salariați; asigurarea reprezentării salariaților, membri de sindicat, la toate nivelurile, în procesele de elaborare a politicilor ocupaționale și de luare a deciziilor referitoare la funcționarea pieței forței de muncă; promovarea elaborării și adoptării unei strategii naționale de combatere a fenomenului „muncii la negru” și de achitare a salariilor „în plic”.

Alte obiective trasate de sindicaliști pentru 2024 includ: extinderea tipurilor și volumului prestațiilor și serviciilor acordate în cadrul sistemului de asigurări sociale; armonizarea legislației din domeniu la standardele internaționale, majorarea cuantumului prestațiilor de asigurări sociale și perfecționarea mecanismului de indexare ale acestora; promovarea perfecționării cadrului legal cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală; diminuarea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă și a stagiului de cotizare necesar pentru lucrătorii care activează în condiții de risc sporit pentru sănătate; perfecționarea legislației în domeniul pensionării în vederea diminuării stagiului de cotizare necesar pentru pensionare anticipată pentru activitate în condiții deosebite de muncă și pentru ambii părinți în familiile cărora s-au născut și au fost educați, până la vârsta de 8 ani, 5 și mai mulți copii; promovarea propunerilor privind creșterea anuală a finanțării din bugetul de stat pentru sistemul de sănătate; promovarea îmbunătățirii cadrului normativ în domeniul securității și sănătății în muncă și adaptarea legislației la standardele internaționale; consolidarea organizațională a instituției sindicale ș.a.

Precizăm că, Consiliul General al CNSM este organul de conducere între Congrese și își desfășoară activitatea în baza propriului Regulament. Consiliul determină politicile sindicale de realizare a Strategiei și Programului de acțiuni stabilite de Congres.