Consiliul Republican al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova (FSLC) s-a convocat la 3 aprilie 2024, pe ordinea de zi fiind incluse diverse chestiuni ce țin de activitatea sindicală. La lucrările ședinței au participat Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, și Andrei Chistol, secretar de stat la Ministerul Culturii.

Un subiect important în ordinea de zi, asupra căruia s-au expus mai mulți participanți la ședință, a fost chestiunea cu privire la evaluarea activității FSLC pe parcursul anului 2023 și stabilirea obiectivelor pentru anul 2024.

Nicolae Garaz, președintele FSLC, a menționat în raportul său că, în scopul realizării misiunii statutare, pe parcursul anului 2023, au fost întreprinse un șir de acțiuni în vederea consolidării sindicatului de ramură, sporirii profesionalismului și responsabilităților liderilor și activului sindical, reprezentării și protejării drepturilor social-economice, de muncă și profesionale ale salariaților, membri de sindicat, dezvoltării dialogului și parteneriatului social, implementării Convenției Colective la nivel de ramură, negocierii și semnării Contractelor colective la nivel de unitate și obținerii respectării acestora etc.

Liderul sindical a menționat că ”pe parcursul anului de referință, Federația și-a orientat activitatea pe una din componentele majore – salarizarea. Astfel, prin modificările legislației în vigoare, pentru personalul de specialitate din cadrul instituțiilor teatrale și organizațiilor concertistice, s-a stabilit o valoare de referință majorată de la 1900 mii lei la 2000 mii lei. De asemenea, CNSM, cu susținerea sindicatelor de ramură, a obținut majorarea salariului minim pe ţară de la 4 500 mii lei la 5000 mii lei, de la 1 ianuarie 2024. Dar condițiile de remunerare stabilite nu asigură pe deplin un trai decent salariaților din ramura culturii.”

”Federația va susține în continuare acțiunile CNSM de a solicita repetat Guvernului Republicii Moldova și factorilor de decizie întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea perfecționării legislației în domeniul salarizării în sectorul bugetar, prin stabilirea unei valori de referință unice pentru calcularea salariilor și eliminării inechităților existente, inclusiv pentru anumite categorii de salariați din ramura culturii”, a menționat Nicolae Garaz.

La rândul său, Igor Zubcu, președintele CNSM, a informat despre rezultatele activității Confederației din ultima perioadă și a subliniat importanța consolidării mișcării sindicale și dezvoltarea parteneriatului social la nivel național și ramural. La nivel național, prin negocieri colective, s-a obținut reexaminarea cuantumului salariului minim pe țară pentru anul 2024 și a mecanismului de stabilire a acestuia, chiar dacă nu în mărimea cerută, totuși, în mediu s-a stabilit o creștere a salariului minim pe țară cu 25%. Liderul sindical a subliniat că este necesar ca și la nivel de ramura culturii dialogul social să fie activizat și valorizat.

Andrei Chistol, secretar de stat la Ministerul Culturii, a răspuns la mai multe întrebări venite din partea sindicaliștilor, care au abordat probleme legate de condițiile de activitate și salarizare ale angajaților instituțiilor de cultură din subordinea Administrației Publice Locale.  Totodată, acesta a punctat acțiunile Ministerului de ramură în limita competențelor prevăzute de legislația în vigoare și în cadrul proiectelor finanțate din bugetul de stat. Reprezentantul Ministerului Culturii a reiterate, de asemenea, deschiderea instituției față de cerințele sindicaliștilor îndemnând de a face front comun pentru soluționarea problemelor salariaților din ramura culturii.

La ședință s-au expus mai mulți membri ai Consiliului Republican, care au vorbit despre activitățile desfășurate de organele sindicale în cadrul structurilor pe care le reprezintă, realizările, provocările și perspectivele mișcării sindicale din ramură. Pe lângă problemele remunerării muncii salariaților din ramură, aceștia sunt afectați și de abaterile de la normele în vigoare admise de administrația unor instituții de cultură sau de către autoritățile publice locale, atât a prevederilor Convenției Colective la nivel de ramură, Contractelor colective de muncă, dar și a legislației muncii în vigoare.

În acest context, Consiliul Republican a stabilit ca acțiuni prioritare ale FSLC în anul 2024: promovarea principiilor muncii decente și asigurarea unui trai decent salariaților din ramura culturii și ramurile conexe; monitorizarea respectării legislației muncii, securității și sănătății în muncă; asigurarea respectării drepturilor membrilor de sindicat, repunerea în drepturi a membrilor de sindicat în toate cazurile în care se constată că acestea au fost încălcate; consolidarea parteneriatului social la nivel de ramură și promovarea încheierii contractelor colective de muncă în instituțiile de cultură din țară; monitorizarea respectării Convenției colective la nivel de ramură pentru anii 2021-2025 și asigurarea respectării drepturilor și intereselor membrilor de sindicat; continuarea activităților de instruire a liderilor sindicali în vederea perfecționării competențelor și eficientizării activității sindicale, informării activului sindical și a membrilor de sindicat din cadrul organizațiilor-membre ale FSLC; colaborarea cu structurile sindicale naționale și internaționale în scopul implementării proiectelor comune în domeniu, a realizării schimbului de experiență și a diseminării bunelor practici.

Totodată, prin hotărârea adoptată, participanții la ședință au decis să solicite Ministerului Culturii al Republicii Moldova: asigurarea activității continue a Comisiei pentru consultări și negocieri colective și consolidarea parteneriatului social la nivel de ramură; asigurarea implementării Convenției colective la nivel de ramură pentru anii 2021-2025 de către entitățile din subordine; promovarea dialogului social și încheierii contractelor colective de muncă la nivel de unitate în toate instituțiile de cultură din țară; întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea perfecționării legislației în domeniul salarizării în sectorul bugetar în vederea stabilirii unei valori de referință unice pentru calcularea salariilor și eliminării inechităților existente pentru anumite categorii de salariați din ramura culturii; promovarea respectării legislației muncii de către Administrația Publică Locală și neadmiterea lichidării și reducerii statelor de personal în instituțiile de cultură.

În altă ordine de idei, participanții și activul sindical din ramură au fost informați despre activitatea Comitetului Executiv în perioada de după ultima ședință a Consiliului Republican al FSLC.