Consiliul Republican al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova (FSLC) s-a convocat miercuri, 22 martie, în ședință ordinară, pe ordinea de zi fiind incluse diverse chestiuni ce țin de activitatea sindicală. La lucrările ședinței, în calitate de invitați, au participat Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, și Sergiu Prodan, ministrul Culturii.

Un subiect important în ordinea de zi, asupra căruia s-au expus mai mulți participanți, a fost chestiunea cu privire la evaluarea activității FSLC pe parcursul anului 2022 și stabilirea obiectivelor pentru anul 2023.

În raportul prezentat în cadrul întrunirii, Nicolae Garaz, președintele FSLC, a menționat că în 2022 activitatea federației a fost direcționată spre realizarea prevederilor Programului strategic al FSLC pentru anii 2021-2025 și realizarea misiunii sindicale în conformitate cu prevederile statutare. În scopul realizării acestor deziderate, au fost întreprinse un șir de acțiuni în vederea consolidării sindicatului de ramură, sporirii profesionalismului și responsabilităților liderilor și activului sindical, reprezentării și protejării drepturilor social-economice, de muncă și profesionale ale salariaților, membri de sindicat, promovării negocierii și semnării Contractelor colective la nivel de unitate și respectării prevederilor acestora.

Liderul sindical a menționat că în vizorul organelor sindicale, în special al Comitetului Executiv al FSLC, în perioada de referință a persistat activitatea de monitorizare a respectării prevederilor legislației muncii, securității și sănătății în muncă și Convenției Colective la nivel de ramură. În acest sens, specialiștii aparatului federației au efectuat vizite de lucru într-un șir de entități economice din ramură, salariații cărora sunt membrii de sindicat. În urma acestor vizite, a fost verificată respectarea legislației în vigoare și s-a solicitat repunerea în drepturi a membrilor de sindicat în toate cazurile în care s-a constatat că acestea au fost încălcate. De asemenea, liderilor și activului sindical ale acestor centre și organizații sindicale le-au fost acordate consultații metodice și practice, necesare în exercitarea funcțiilor sindicale.

La ședință s-au expus mai mulți membri ai Consiliului Republican, care au vorbit despre activitățile desfășurate de organele sindicale în cadrul structurilor pe care le reprezintă, realizările, provocările și perspectivele mișcării sindicale din ramură. Aceștia au menționat despre eforturile majore depuse pentru a obține respectarea drepturilor legitime ale salariaților din domeniul culturii, menținerea specialiștilor competenți, îmbunătățirea condițiilor de muncă și remunerarea acestora de către Administrația Publică Locală de nivelul I, conform prevederilor legale.

În context, membrii Consiliului au subliniat că, sindicatul de ramură trebuie să fie mai insistent în obținerea îmbunătățirii condițiilor de remunerare a muncii prin diferite forme de acțiuni legale. Astfel, prin hotărârea adoptată, membrii Consiliului Republican al FSLC solicită Ministerului Culturii al Republicii Moldova: menținerea și dezvoltarea parteneriatului social la nivel de ramură, monitorizarea respectării Convenției colective la nivel de ramură pentru anii 2021-2025 de către entitățile din subordine; promovarea încheierii contractelor colective de muncă la nivel de unitate.

Totodată, se solicită Ministerului Culturii întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea perfecționării Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, inclusiv prin unificarea valorilor de referință aplicate la stabilirea tuturor angajaților din sectorul bugetar, în scopul îmbunătății condițiilor de salarizare a tuturor salariaților din domeniile culturii. În același timp, sindicaliștii solicită Ministerului Culturii susținerea specialiștilor tineri de a profesa în domeniile culturii, atât în mediul rural, cât și urban, prin întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea stabilirii indemnizației unice la angajare.

Pentru 2023, Consiliul Republican a stabilit ca acțiuni prioritare ale FSLC următoarele: promovarea principiilor muncii decente și asigurarea unui trai decent salariaților din ramura culturii și ramurile conexe; monitorizarea respectării legislației muncii, securității și sănătății în muncă, asigurarea respectării drepturilor membrilor de sindicat, repunerea în drepturi a membrilor de sindicat în toate cazurile în care se constată că acestea au fost încălcate; menținerea și dezvoltarea parteneriatului social la nivel de ramură, monitorizarea respectării Convenției colective la nivel de ramură pentru anii 2021-2025; promovarea încheierii contractelor colective de muncă la nivel de unitate, monitorizarea respectării acestora; direcționarea activităților de instruire a liderilor sindicali în vederea perfecționării competențelor și eficientizării activității sindicale, informării activului sindical și a membrilor de sindicat; colaborarea cu structurile sindicale naționale și internaționale în scopul implementării proiectelor comune în domeniu, a realizării schimbului de experiență și a diseminării bunelor practici.

Membrii Consiliului Republican au discutat, de asemenea, chestiunea cu privire la executarea bugetului sindical al federației pe anul 2022, au aprobat proiectul acestuia pentru anul 2023, inclusiv activitatea Comitetului Executiv în perioada de după ultima ședință a Consiliului Republican al FSLC.