Membrii Comitetului Executiv al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova (FSLC) s-au întrunit la 6 martie curent, în cadrul ședinței ordinare pentru a pune în discuție diverse chestiuni ce țin de activitatea centrului sindical național-ramural.

Ordinea de zi a ședinței a inclus subiecte cu privire la: raportul statistic privind efectivul sindical al FSLC pentru anul 2023; raportul statistic privind instruirea cadrelor și activului sindical al FSLC în anul 2023 și planul privind formarea și instruirea cadrelor și activului sindical al FSLC pentru anul 2024; cu privire la respectarea drepturilor de muncă și social-economice ale membrilor de sindicat din cadrul centrelor și organizațiilor membre ale FSLC pe parcursul anului 2023; executarea bugetului sindical al FSLC pentru anul 2023 și proiectul acestuia pentru anul 2024; convocarea Consiliului Republican al  FSLC în ședință ordinară și alte chestiuni.

Astfel, participanții la ședință au examinat Raportul statistic privind efectivul sindical al FSLC pentru anul 2023, prezentat de Nadejda Andronic, vicepreședinta FSLC. Potrivit acesteia, la data de 1 ianuarie 2024, efectivul sindical al Federației constituie 12380 membri de sindicat, întruniți în 36 centre sindicale ramural-teritoriale și 247 organizații sindicale primare.

Pe parcursul anului 2023, activitatea liderilor și organelor sindicale elective ale FSLC de toate nivelurile a fost direcționată în vederea consolidării organizaționale și motivării apartenenței la sindicat prin diverse acțiuni. Cu toate acestea, conform datelor comparative cu perioada precedentă, tendința de diminuare a membrilor de sindicat se menține. În acest context, s-a decis continuarea activităților pe acest segment de activitate, sporind protecția social-economică a membrilor de sindicat.

Cei prezenți au examinat și Raportul statistic privind instruirea cadrelor și activului sindical al FSLC în anul 2023. Conform informației prezentate la acest subiect s-a menționat că, în cadrul activităților organizate și desfășurate la nivel național-ramural și-au perfecționat competențele circa 136 de lideri și activiști sindicali. La fel, centrele și organizațiile-membre ale FSLC au organizat un șir de activități de instruire pentru activul sindical și membrii de sindicat, în cadrul cărora au participat peste 600 de persoane. Totodată, pe parcursul anului 2023, reprezentanți ai FSLC au participat la un șir de activități de informare și instruire organizate de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Institutul Muncii, realizate în cadrul campaniei ”Organizația primară – energia mișcării sindicale”. Activitățile de instruire a cadrelor și activului sindical vor fi continuate și în anul curent în scopul dezvoltării competențelor liderilor sindicali, formării rezervei de cadre sindicale și realizării misiunii sindicale.

La chestiunea din ordinea de zi ”Despre respectarea drepturilor de muncă și social-economice ale membrilor de sindicat din cadrul centrelor și organizațiilor membre ale FSLC”, Tatiana Cazacu, șefa secției protecție juridică și social-economică a FSLC, a informat despre situația la acest capitol, fiind menționați indicatorii care reflectă activitatea organelor sindicale din cadrul FSLC, realizată prin aplicarea Convenției Colective la nivel de ramură și 60 de contracte colective de muncă la nivel de unitate, prin care sunt cuprinși peste 12 mii de salariați din ramură.

Despre totalurile repartizării mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru asigurarea salariaților din ramura culturii cu tratamentul balneosanatorial în anul 2023, participanții au fost informați de către Tatiana Țulea, șefa secției finanțe, contabilitate și asigurări sociale a FSLC. Potrivit acesteia, utilizarea mijloacelor bănești pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă prin tratament balneosanatorial prin repartizarea biletelor de tratament salariaților unităților economice unde există organizații sindicale membre ale FSLC s-a realizat cu respectarea normelor în vigoare, ceea ce se recomandă și în continuare agenților economici din ramură.

Conform prevederilor statutare, membrii Comitetului Executiv al FSLC au audiat informația cu privire la executarea bugetului de venituri și cheltuieli al FSLC pentru anul 2023 și au aprobat proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al FSLC pentru anul 2024, care urmează a fi discutat și aprobat de către Consiliul Republican al FSLC.

Membrii Comitetului Executiv au hotărât convocarea Consiliului Republican al FSLC în ședință ordinară la 3 aprilie 2024, proiectul ordinii de zi a căreia include mai multe chestiuni, dintre care: ”Cu privire la evaluarea activității Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din RM în anul 2023 și stabilirea obiectivelor pentru anul 2024”.

În scopul menținerii calității de membru afiliat al Federației la organizațiile sindicale internaționale – UNI Global Union, UNI-Regional și FIA (Federația Internațională a Actorilor), membrii organului de conducere al FSLC au aprobat achitarea cotizațiilor pentru anul 2024, conform normelor stabilite și prevederilor statutare.