Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) nu susține și se pronunță împotriva propunerii privind completarea art. 118 din Codului muncii cu alin. (4 prim). Adoptarea acestei modificări la Codul muncii, cu certitudine va provoca înaintarea unei sesizări la Curtea Constituțională în vederea examinării constituționalității acesteia. Despre aceasta se arată într-un aviz al CNSM către Cancelaria de Stat, semnat de Igor Zubcu, președintele CNSM.

În acest sens, sindicaliștii aduc următoarele argumente:

1) Nota informativă la proiectul de Lege în vederea completării art. 118 din Codul muncii cu alin. (4 prim), nu conține nici un argument fondat. Mai mult, aceasta nu se bazează pe cazuri sau situații concrete, provocate de aplicarea justă a prevederilor în vigoare ale art. 118 din Codul muncii, care ar condiționa necesitatea completării propuse.

2) Cele expuse în Nota informativă, constituie, doar o descriere a consecințelor neglijării, de angajator, a prevederilor art. 118, alin. (1) din Codul muncii.

Dispoziția acestei norme, stabilește, cu destulă claritate că, „angajatorul are obligația de a lua măsurile necesare pentru ca salariații să folosească concediile de odihnă în fiecare an calendaristic”.

Or, consecințele neglijării dispoziției alin. (1) al art. 118 din Codul muncii, nicidecum nu pot motiva necesitatea completării propuse la articolul dat, în scopul stabilirii unor condiții, pentru a lipsi salariatul de dreptul la concediul de odihnă anual.

3) Faptul că unii angajatori nu respectă prevederile alin. (1) al art. 118 din Codul muncii, este cunoscut din mai multe adresări ale salariaților către organele sindicate. Acest fapt, ar putea avea drept urmare doar amendarea legislației în vederea responsabilizării (sancționării) angajatorului pentru neacordarea anuală,  a concediilor de odihnă, dar nu lipsirea salariaților de dreptul la aceste concedii.

4) Autorul propunerii de completare a art. 118 din Codul muncii cu alin. (4 prim), nu a luat în considerare reglementările legale în domeniul muncii, care stabilesc că:

– salariații au dreptul la protecția muncii, care cuprinde inclusiv concediul de odihnă plătit;

– asigurarea dreptului fiecărui salariat la concediul anual de odihnă, constituie drept principiu de bază al reglementării raporturilor de muncă ce reiese din normele dreptului internațional și din cele ale Constituției Republicii Moldova;

– salariatul are dreptul la odihnă, inclusiv prin acordarea concediilor anuale plătite;

– dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat pentru toți salariații. Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate fi obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări.

– concediul de odihnă anual se acordă salariatului în temeiul ordinului emis de angajator;

– programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se face de angajator, de comun acord cu reprezentanții salariaților, până la sfârșitul fiecărui an calendaristic. Programarea concediilor de odihnă anuale, se aduce la cunoștința salariaților, sub semnătură sau prin altă modalitate care permite confirmarea recepționării/înștiințării, în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării;

– în caz de suspendare sau încetare a contractului individual de muncă, salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite.

5) Adoptarea proiectului de Lege în vederea completării art. 118 din Codul muncii cu alin. (4 prim), va avea drept urmare, stabilirea unor prevederi ale legislației naționale contradictorii sau incompatibile cu standardele internaționale în domeniul muncii, ratificate de Republica Moldova, care garantează tuturor salariaților dreptul la un concediu de odihnă anual plătit și nu admit în niciun fel așa zisa „stingere” a concediilor de odihnă anuale nefolosite.

Precizăm că, prin  Art. I din proiectul de lege, se propune completarea art. 118 din Codului muncii cu alin. (4 prim) cu următorul cuprins:

,,(4 prim) Zilele concediului de odihnă anual nefolosite după expirarea termenului de 2 ani se consideră stinse în cazul în care salariatul nu a beneficiat de concediul respectiv din motive imputabile acestuia.

Angajatorul este obligat să solicite semestrial în scris utilizarea zilelor de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite de angajat, în baza unui grafic stabilit”.

Angajatorul este obligat să solicite semestrial în scris utilizarea zilelor de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite de angajat, în baza unui grafic stabilit”.

Prevederile art. 118 din Codul muncii, în vigoare, au drept obiectiv reglementarea acordării anuale a concediului de odihnă și a cazurilor excepționale de amânare a acestui concediu. Mai exact, această normă legală stabilește că: concediul de odihnă se acordă anual conform programării prevăzute la art. 116 din Codul muncii; angajatorul are obligația de a lua măsurile necesare pentru ca salariații să folosească concediile de odihnă în fiecare an calendaristic; concediul de odihnă anual poate fi amânat în cazurile prevăzute de lege; este interzisă neacordarea concediului de odihnă anual timp de 2 ani consecutivi și altele.

CNSM consideră că prevederile actuale ale art. 118 din Codul muncii sunt clare și conforme cu normele internaționale la care Republica Moldova este parte și nu necesită modificarea propusă prin proiectul de Lege avizat.

Avizul CNSM în legătură cu propunerea de modificare a art. 118 din Codul muncii poate fi accesat aici.