Delegații la Congresul VII al Federației Sindicatelor din Comunicații din Moldova (FSCM) s-au întrunit joi, 9 februarie, în incinta Institutului Muncii, pentru a analiza rezultatele activității din ultimii ani, a alege organele de conducere și a trasa obiective pentru anii 2023-2028. La activitate au participat parteneri sociali, președinți ai centrelor sindicale național-ramurale, oaspeți din străinătate, conducători de la întreprinderile din ramură.

Conform ordinii de zi, delegații au audiat raportul de activitate al organelor de conducere ale FSCM în vederea realizării direcțiilor de activitate pentru anii 2018-2023, raportul Comisiei de cenzori, au pus în discuție adoptarea mai multor documente, inclusiv adoptarea Statutului FSCM în redacție nouă.

În discursul său, Elizaveta Iurcu, președinta FSCM, a menționat că în urma eforturilor conjugate ale aparatului Federației, membrilor Biroului Executiv și membrilor Consiliului FSCM, s-a reușit atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia FSCM pentru anii 2018-2022. “Pe tot parcursul activității, federația a acordat o atenție deosebită verigii principale – organizațiilor sindicale membre, examinării activității Comitetelor sindicale și acordării ajutorului organizatoric metodic în activitatea lor”, a specificat sindicalista.

În perioada de referință, activitatea FSCM a fost focusată pe atingerea următoarelor obiective: îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale membrilor de sindicat, salarii decente și echitabile, consolidarea dialogului social care să conducă la soluționarea problemelor cu care se confruntă lucrătorii și reprezentarea membrilor de sindicat în toate structurile tripartite și bipartite de parteneriat, sporirea nivelului de profesionalism al liderilor sindicali prin formarea sindicală continuă în vederea consolidării mișcării sindicale și formării efectivului sindical activ.

Totodată, au fost semnate Contractele colective de muncă la Î.S. ”Moldtelecom”, pentru anii  2021-2024, și la Î.S. ”Poșta Moldovei”, pentru anii 2020-2025. La nivel de ramură, în anul 2022, și-a reluat activitatea Comisia pentru consultări și negocieri colective. A fost negociată Convenția colectivă de muncă, care urmează a fi semnată în timpul apropiat. S-a contribuit direct și la majorarea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, de la 2380 lei în anul 2018 până la 4000 lei în anul 2023.

Prezent la lucrările Congresului, Sergiu Sainciuc, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a adresat un mesaj de salut și a apreciat buna conlucrare care există între partenerii sociali din ramura comunicațiilor, aportul centrului sindical național-ramural la îmbunătățirea condițiilor de muncă în ramură, majorarea nivelului de salarizare, întreprinderea acțiunilor necesare îndreptate spre protecția drepturilor și apărarea intereselor salariaților, membri de sindicat.

În urma procedurii de alegeri, noul președinte al FSCM a fost ales Elizaveta Iurcu, iar în calitate de vicepreședinți ai Federației au fost aleși Nona Cojocaru și Sergiu Gorița.

Pentru perioada 2023-2028, obiectivele sindicaliștilor din comunicații includ următoarele: consolidarea echipei FSCM, având la bază principiile transparenței și solidarității; consolidarea și dezvoltarea parteneriatului social la toate nivelurile; promovarea unui dialogul social constructiv la nivel de unitate și ramură; continuarea motivării apartenenței la sindicat prin intermediul Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate și Convenției colective la nivel de ramură; extinderea și consolidarea mișcării sindicale; dezvoltarea relațiilor de colaborare cu organizații sindicale din străinătate.

Federația Sindicatelor din Comunicații din Moldova face parte din Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și are circa 12 mii de membri de sindicat.