CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Statutul

Modificări APROBATE 
de Consiliul Generalal Confederaţiei Naţionalea Sindicatelor din Moldova
din 23 martie 2010

Modificări INREGISTRATE
de Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
din “01” VI 2010

 

S T A T U T U L

CONFEDERAŢIEI NAŢIONALE A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

 

Articolul 1. Denumirea
Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (în continuare “Confederaţia”) este un centru sindical naţional-interramural care întruneşte pe principii benevole centre sindicale naţional-ramurale. Pentru titulatura “Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova” va fi utilizată sigla “CNSM”.

Articolul 2. Succesiunea de drept
Confederaţia este succesor de drept al Confederaţiei Sindicatelor din Republica Moldova şi Confederaţiei Sindicatelor Libere din Republica Moldova “Solidaritate” ca urmare a fuzionării lor prin contopire, drepturile şi obligaţiile cărora trec integral la Confederaţie, înfiinţată potrivit actului de constituire.

Articolul 3. Cadrul legal de funcţionare
Confederaţia funcţionează în temeiul prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, Legii sindicatelor, Codului civil, Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 87 şi nr. 98, altor acte internaţionale la care Republica Moldova este parte sau a aderat, prezentului Statut şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare aprobate de organele de conducere ale Confederaţiei.

Articolul 4. Sediul
Sediul Confederaţiei este stabilit în municipiul Chişinău, str. 31 August 1989, blocul nr. 129, Republica Moldova.


Capitolul II
PRINCIPII FUNDAMENTALE

Articolul 5. Libertatea, independenţa, solidaritatea sindicală
(1) Confederaţia este independentă faţă de autorităţile publice, de partide şi alte organizaţii social-politice, de asociaţii ale patronatelor şi faţă de organizaţiile obşteşti, nu este supusă controlului lor şi nu li se subordonează.
(2) Principiile fundamentale pe care le apără şi le promovează Confederaţia sunt democraţia, libertatea, solidaritatea, transparenţa, egalitatea în drepturi şi în şanse.
(3) Confederaţia, în activităţile sale, se inspiră din Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, alte acte internaţionale la care Republica Moldova este parte sau a aderat.


Capitolul III
SCOPURILE ŞI MIJLOACELE DE ACŢIUNE

Articolul 6. Scopurile
Confederaţia are, în principal, următoarele scopuri:
a) reprezentarea şi protejarea la nivel naţional a drepturilor şi intereselor social-economice, profesionale, de muncă colective şi individuale ale membrilor de sindicat;
b) promovarea principiilor de bază ale modelului social european;
c) apărarea libertăţii sindicale şi a dreptului salariaţilor de a întemeia sindicate şi de a se asocia în centre sindicale;
d) extinderea mişcării sindicale naţionale şi fortificarea societăţii civile;
e) consolidarea sindicatelor de toate nivelurile;
f) actualizarea şi dezvoltarea dialogului social şi parteneriatului social;
g) realizarea progresivă a dreptăţii sociale şi demnităţii muncii.

Articolul 7. Mijloacele de acţiune
Confederaţia se angajează să atingă scopurile declarate prin:
a) participarea la elaborarea proiectelor de programe, de legi şi de alte acte normative care au ca obiectiv reglementarea drepturilor şi intereselor profesionale, de muncă, economice şi sociale ale membrilor de sindicat;
b) elaborarea şi promovarea unor programe şi strategii de desfăşurare a activităţilor sindicale capabile să pună în practică scopurile pentru care a fost constituită Confederaţia;
c) sprijinirea pe multiple planuri a proiectelor de esenţă ale organizaţiilor-membre şi asigurarea unei colaborări permanente a acestora în cadrul Confederaţiei;
d) negocierea şi încheierea convenţiilor colective la nivel naţional;
e) acordarea asistenţei juridice şi apărarea intereselor colective şi individuale ale membrilor săi la toate nivelurile, inclusiv în instanţele judecătoreşti;
f) participarea la soluţionarea conflictelor colective de muncă, reprezentarea organizaţiilor-membre în comisiile de conciliere;
g) exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei muncii şi altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, a convenţiilor colective şi contractelor colective de muncă;
h) utilizarea mijloacelor specifice de acţiune: negocierile, concilierea, petiţia, protestul, mitingul, greva şi alte acţiuni prevăzute de lege;
i) asumarea asistării sau reprezentării organizaţiilor-membre şi a membrilor de sindicat în faţa oricăror orga­ne, organizaţii sau instituţii în ceea ce priveşte apărarea dreptului sindical, a libertăţii sindica­le, a drepturilor indivi­duale şi colective de muncă;
j) promovarea iniţiativelor legislative în vederea alinierii legis­laţiei naţionale la normele internaţionale ale muncii şi respectării condiţiilor generale obligatorii pe care trebuie să le întrunească orice act legislativ sau normativ – apărarea drepturilor, libertăţilor, intereselor legitime ale salariaţilor, egalitatea şi echitatea socială, eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor;
k) reprezentarea organizaţiilor-membre, în condiţii de egalitate cu partenerii sociali, în administrarea bugetului de asigurări sociale de stat, fondurilor asigurării de asistenţă medicală, şomaj etc.;
l) constituirea, în interesul organizaţiilor-membre şi în condiţiile prevăzute de lege, a fondurilor de solidaritate, de ajutorare, inclusiv pentru veteranii muncii din sindicate, de grevă, de asigurări, de pensii, fonduri pentru educaţie şi alte fonduri necesare pentru soluţionarea sarcinilor statutare;
m) instituirea publicaţiilor periodice şi altor mijloace de informare în masă, editarea tipăriturilor de specialitate etc.;
n) monitorizarea respectării Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate de Parlamentul Republicii Moldova;
o) sesizarea organismelor internaţionale în cazul afectării drepturilor sindicatelor şi ale salariaţilor sau neonorării de către autorităţi a angajamentelor ce decurg din actele internaţionale în domeniu la care Republica Moldova a aderat sau este parte;
p) colaborarea cu organizaţii sindicale din alte ţări, aderarea la centre sindicale internaţionale.

Capitolul IV
CALITATEA DE MEMBRU

S e c ţ i u n e a 1
DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU

 

Articolul 8. Membrii
Membri ai Confederaţiei pot fi centrele sindicale naţional-ramurale cu personalitate juridică proprie, numite în continuare “organizaţii-membre”.

Articolul 9. Afilierea
(1) Pentru a se afilia, centrul sindical naţional-ramural trebuie:
a) să recunoască prezentul Statut;
b) să evite afilierea dublă pe teritoriul Republicii Moldova;
c) să accepte cuantumul cotizaţiilor şi modul stabilit de colectare a lor.
(2) Cererea de afiliere a centrului sindical naţional-ramural din aceiaşi ramură sau din sectoare conexe va fi acceptată doar cu acordul centrului sindical naţional-ramural care deja este membru al Confederaţiei.
(3) Cererea de afiliere, adresată Comitetului Confederal, va cuprinde cel puţin:
a) denumirea centrului sindical naţional-ramural, adresa, numărul de telefon/fax;
b) numărul de membri, structura, lista organizaţiilor sindicale componente.
(4) La cererea de afiliere se anexează:
a) statutul solicitantului;
b) copia certificatului eliberat de Ministerul Justiţiei;
c) extrasul din procesul-verbal al organului abilitat statutar de a decide afilierea.
(5) Cererea de afiliere se examinează de către Comitetul Confederal în cel mult 90 de zile calendaristice de la data înregistrării solicitării. În caz de refuz a Comitetului Confederal, centrul sindical naţional-ramural poate să înainteze Consiliului General cererea de afiliere la Confederaţie.

S e c ţ i u n e a 2
SUSPENDAREA, ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU

 

Articolul 10. Suspendarea şi excluderea
(1) Organizaţia-membră care nu respectă prevederile prezentului Statut poate fi supusă suspendării calităţii de membru pe un termen de până la trei luni sau excluderii din componenţa Confederaţiei.
(2) Suspendarea/excluderea organizaţiei-membre începe să curgă cu data în care a fost luată decizia de către Comitetul Confederal.
(3) Decizia de excludere dată de Comitetul Confederal va fi supusă validării Consiliului General.

Articolul 11. Contestaţia
(1) Organizaţia-membră poate contesta decizia de excludere în Consiliul General.
(2) Decizia Consiliului General este definitivă şi fără posibilitatea de contestare.
(3) Organizaţia-membră exclusă, structurile şi membrii săi îşi pierd toate drepturile şi avantajele ce au decurs din afilierea la Confederaţie.

Articolul 12. Reafilierea
Organizaţia-membră care a fost exclusă conform art. 10 poate face cerere de reafiliere după o perioadă de şase luni de la data excluderii şi numai dacă în această perioadă a acţionat în conformitate cu principiile Confederaţiei şi a achitat datoria restantă faţă de Confederaţie.

Articolul 13. Retragerea
(1) Organizaţia-membră are dreptul să se retragă din componenţa Confederaţiei prin depunerea unei notificări a organului său competent la Comitetul Confederal.
(2) Încetarea calităţii de membru al Confederaţiei începe să curgă, peste cel mult, trei luni de la data notificării.
(3) Consiliul General ia notă de retragerea organizaţiei-membră din componenţa Confederaţiei şi de încetarea calităţii de membru.

Articolul 14. Dizolvarea
(1) În caz de dizolvare a organizaţiei-membre, aceasta va notifica Comitetului Confederal hotărârea organului abilitat statutar de a decide dizolvarea, anexând extrasul din procesul-verbal al reuniunii.
(2) Comitetul Confederal, prin hotărîrea, sa radiază organizaţia-membră dizolvată.
(3) Consiliul General ia notă de dizolvarea organizaţiei-membre şi de încetarea calităţii de membru al Confederaţiei.

Articolul 15. Îndatoririle
Încetarea calităţii de membru al Confederaţiei nu absolvă organizaţia-membră de obligaţia de a-şi onora toate datoriile faţă de Confederaţie, inclusiv achitarea cotizaţiei stabilite statutar.


Capitolul V
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE

S e c ţ i u n e a 1
ESENŢIALITĂŢI

Articolul 16. Independenţa organizaţiilor-membre
În conformitate cu statutele lor, organizaţiile-membre sunt independente în stabilirea propriilor programe şi a mijloacelor de realizare a acestora sub rezerva de a se conforma prezentului Statut şi de a respecta deciziile organelor de conducere ale Confederaţiei.

Articolul 17. Drepturile organizaţiilor-membre
Organizaţiile-membre au dreptul:
a) să desemneze reprezentanţi în organele de conducere ale Confederaţiei, cu drept de revocare a lor;
b) să formuleze propuneri privind strategia şi tactica de activitate a Confederaţiei;
c) să solicite informaţii despre activitatea organelor de conducere ale Confederaţiei, precum şi a structurilor create în cadrul Confederaţiei;
d) să beneficieze, în modul stabilit, de serviciile prestate de instituţiile şi organizaţiile create de Confederaţie;
e) să înainteze membri de sindicat la distincţii ale Confederaţiei;
f) să profite de orice avantaj ce decurge din prezentul Statut şi/sau din programele aprobate de organele de decizie ale Confederaţiei.


S e c ţ i u n e a 2
RESPONSABILITĂŢI

Articolul 18. Obligaţiile
Organizaţiile-membre au, în principal, următoarele obligaţii:
a) să se conformeze Statutului Confederaţiei;
b) să participe faptic la activitatea Confederaţiei şi a organelor sale de conducere;
c) să informeze membrii de sindicat despre activităţile, acţiunile şi deciziile Confederaţiei;
d) să nu aducă atingere intereselor şi scopurilor statutare ale altor organizaţii- membre ale Confederaţiei;
e) să achite integral cotizaţiile de membru;
f) să prezinte informaţii privind numărul de membri de sindicat şi suma cotizaţiilor încasate de către organele sindicale de toate nivelurile ale organizaţiei-membre.

Articolul 19. Cuantumul cotizaţiilor de membru şi modul lor de încasare
(1) Cuantumul anual al cotizaţiilor de membru al Confederaţiei se stabileşte în proporţie de trei la sută din cotizaţiile transferate la conturile organelor sindicale de toate nivelurile ale organizaţiei-membre.
(2) Consiliul General poate stabili un alt cuantum al contribuţiilor de membru cotizant al Confederaţiei.
(3) Cotizaţiile sunt vărsate către Confederaţie lunar, cel târziu, pînă la finele lunii imediat următoare termenului de cotizare.

 Articolul 20. Restanţele la cotizaţia de membru
(1) Organizaţia-membră, care fără justă cauză, are o întârziere în plata cotizaţiei mai mare:
a) de trei luni consecutiv – este avertizată în scris de către preşedintele Confederaţiei;
b) de şase luni consecutiv – este supusă suspendării dreptului de vot în organele de conducere ale Confederaţiei în baza hotărârii Comitetului Confederal.
(2) Comitetul Confederal este în drept să se pronunţe asupra utilităţii apartenenţei organizaţiei membre la Confederaţie.


Capitolul VI
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CONFEDERAŢIEI

Articolul 21. Organele de conducere
Organele de conducere ale Confederaţiei sunt Congresul, Consiliul General, Comitetul Confederal şi preşedintele Confederaţiei.


S e c ţ i u n e a 1
CONGRESUL

Articolul 22. Congresul
(1) Congresul este organul suprem de conducere al Confederaţiei.
(2) Congresul ordinar se convoacă prin hotărârea Consiliului General o dată la 5 ani. Consiliul General stabileşte ordinea de zi a Congresului, cu cel puţin, trei luni înainte de data desfăşurării acestuia.
(3) Congresul este deliberativ în prezenţa a cel puţin două treimi din delegaţii care au mandatul majorităţii organizaţiilor-membre cu drept de vot.
(4) Congresul decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor exprimate, dacă nu există alte dispoziţii expres prevăzute în Statut.
(5) Alegerea delegaţilor la Congres se petrece potrivit statutelor organizaţiilor- membre, conform normei şi modului stabilit de către Consiliul General, în funcţie de numărul membrilor de sindicat şi nivelul achitării cotizaţiilor către Confederaţie în perioada dintre congrese.

Articolul 23. Atribuţiile
Congresul:
a) aprobă propriul Regulament de organizare şi funcţionare, ordinea de zi şi procedura de desfăşurare a lucrărilor Congresului;
b) examinează raportul de activitate a Consiliului General şi determină strategia şi programul de acţiuni ale Confederaţiei;
c) adoptă şi modifică Statutul cu, cel puţin, 2/3 de voturi ale delegaţilor prezenţi;
d) alege şi revocă preşedintele Confederaţiei, vicepreşedinţii, secretarul confederal;
e) alege şi revocă preşedintele şi membrii Comisiei de cenzori, examinează raportul activităţii acesteia;
f) constituie şi aprobă componenţa numerică a Consiliului General, stabileşte criteriile şi norma de reprezentare a organizaţiilor-membre în Consiliul General;
g) hotărăşte prin vot secret, cu o majoritate de, cel puţin, 2/3 a voturilor exprimate, asupra reorganizării Confederaţiei;
h) deleagă Consiliului General împuternicirile pe care le găseşte necesare.

Articolul 24. Alegerea preşedintelui
(1) Preşedintele Confederaţiei este ales de Congres pe o durată de cinci ani, prin vot deschis sau secret.
(2) Pentru funcţia de preşedinte al Confederaţiei pot candida cetăţenii Republicii Moldova care posedă limba de stat, sunt membri de sindicat şi au activat în organele sindicale cel puţin 5 ani.
(3) Este declarat ales candidatul care a întrunit cel puţin jumătate plus unu din voturile delegaţilor care au participat la alegerea preşedintelui.
(4) În cazul în care la funcţia de preşedinte candidează mai mulţi concurenţi şi nici unul dintre ei nu a întrunit cel puţin jumătate plus unu din voturile delegaţilor care au participat la alegeri, se organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi, cu condiţia că numărul acestora este mai mare decât numărul voturilor exprimate împotriva candidatului.
(5) În caz de paritate de voturi se organizează alegeri repetate.

Articolul 25. Alegerea vicepreşedinţilor şi secretarului confederal
(1) Vicepreşedinţii, secretarul confederal sunt aleşi de Congres, la propunerea preşedintelui Confederaţiei, pe o durată de cinci ani.
(2) În cazul în care candidatul la funcţia de vicepreşedinte/secretar confederal nu a întrunit cel puţin jumătate plus unu din voturile delegaţilor care au participat la alegeri, preşedintele Confederaţiei propune alt candidat.
Articolul 26. Congresul Extraordinar
(1) Congresul Extraordinar se convoacă de Consiliul General în termen de cel mult 30 de zile calendaristice, exceptând zilele de sărbătoare nelucrătroare.
(2) Prin derogare de la alin. (1), la cererea a cel puţin 1/3 din organizaţiile- membre ale Confederaţiei care reprezintă minimum 1/4 din efectivul sindical al Confederaţiei, Congresul Extraordinar se convoacă de Comitetul Confederal.


S e c ţ i u n e a 2
CONSILIUL GENERAL

Articolul 27. Componenţa
(1) Consiliul General este compus din:
a) reprezentanţi ai organizaţiilor-membre, în funcţie de numărul membrilor de sindicat şi nivelul achitării cotizaţiilor către Confederaţie;
b) preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul confederal.
(2) Reprezentanţii organizaţiilor-membre sunt mandataţi/revocaţi de către organele lor competente.

Articolul 28. Convocarea
(1) Consiliul General se convoacă în şedinţe de Comitetul Confederal ori de câte ori este necesar, însă nu mai rar decât o dată pe an.
(2) Consiliul General se consideră deliberativ dacă la el participă cel puţin 2/3 din reprezentanţii organizaţiilor-membre cu drept de vot.
(3) Consiliul General adoptă decizii cu majoritatea simplă a voturilor exprimate, dacă nu există alte dispoziţii expres prevăzute în Statut.
(4) În cazul în care reuniunea nu întruneşte majoritatea prevăzută la alin (2), în timp de 15 zile calendaristice se convoacă un nou Consiliu General care este deliberativ cu prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
(5) Data, locul şi ordinea de zi a şedinţei Consiliului General se stabilesc, de regulă, de Comitetul Confederal.
(6) Prin derogare de la alin. (1), la cererea organelor abilitate a cel puţin 1/3 din organizaţiile-membre, care reprezintă minimum 1/4 din efectivul sindical al Confederaţiei, Consiliul General se convoacă de preşedintele Confederaţiei.

Articolul 29. Atribuţiile
(1) Consiliul General este organul de conducere între congrese şi îşi desfăşoară activitatea în baza propriului Regulament.
(2) Consiliul General:
a) hotărăşte în probleme generale privind activitatea Confederaţiei, determină politicile sindicale de realizare a strategiilor şi programului de acţiuni stabilite de Congres;
b) modifică şi completează Statutul cu cel puţin 2/3 de voturi din numărul total de membri ai Consiliului General;
c) aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale Consiliului General, Comitetului Confederal şi Comisiei de cenzori;
d) validează împuternicirile membrilor Consiliului General mandataţi de organizaţiile-membre ale Confederaţiei;
e) validează mandatul membrilor Comitetului Confederal şi ia notă de revocarea reprezentanţilor organizaţiilor-membre;
f) alege şi revocă membrii Comisiei de cenzori în caz de demisie, schimbarea locului de muncă, nerespectarea Statutului Confederaţiei, săvârşirea unor fapte care, prin efectul lor, pot prejudicia interesele şi imaginea Confederaţiei, motivate din punct de vedere juridic;
g) adoptă şi modifică bugetul anual al Confederaţiei, determină mărimea cotizaţiei de membru;
h) revocă preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul confederal, preşedintele Comisiei de cenzori în caz de demisie, schimbarea locului de muncă, nerespectarea Statutului Confederaţiei, săvârşirea unor fapte care, prin efectul lor, pot prejudicia interesele şi imaginea Confederaţiei, motivate din punct de vedere juridic;
i) alege, în cazul vacanţei funcţiei preşedintelui, vicepreşedintelui/vicepreşedinţilor, secretarului confederal, preşedintelui Comisiei de cenzori, în termen de maxim 90 de zile calendaristice, alte persoane care continuă mandatul funcţiei predecesorului/predecesorilor;
j) se pronunţă, în caz de necesitate, asupra justeţei hotărîrilor Comitetului Confederal şi a dispoziţiilor preşedintelui Confederaţiei;
k) interpretează, la sesizare, Statutul şi regulamentele structurilor Confederaţiei;
l) hotărăşte asupra afilierii/retragerii Confederaţiei la/din organizaţiile sindicale internaţionale;
m) deleagă Comitetului Confederal împuternicirile pe care le găseşte necesare.


S e c ţ i u n e a 3
COMITETUL CONFEDERAL

Articolul 30. Componenţa
(1) Comitetul Confederal se constituie potrivit criteriilor stabilite de Regulamentul Comitetului Confederal şi include câte un reprezentant al fiecărei organizaţii-membre.
(2) Reprezentanţii organizaţiilor-membre în Comitetul Confederal sunt mandataţi/revocaţi de organele competente ale acestora.

Articolul 31. Convocarea
(1) Comitetul Confederal îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul aprobat de Consiliul General şi se reuneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar decât o dată la trei luni.
(2) Comitetul Confederal decide cu majoritatea simplă a voturilor exprimate, dacă nu există alte dispoziţii expres prevăzute în Statut, cu condiţia că la şedinţă participă cel puţin 2/3 din reprezentanţii organizaţiilor-membre cu drept de vot.
(3) În cazul în care şedinţa nu întruneşte majoritatea prevăzută la alin. (2), se convoacă o nouă reuniune care lucrează valabil şi este deliberativă în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Comitetului Confederal.
(4) Data, locul şi ordinea de zi a reuniunii Comitetului Confederal se stabilesc de preşedintele Confederaţiei.
(5) La cererea a cel puţin 1/3 din membrii Comitetului Confederal, organizaţiile-membre ale cărora reprezintă minimum 1/4 din efectivul sindical al Confederaţiei, Comitetul Confederal va fi convocat, în regim de urgenţă, la data care va fi stabilită conform prevederilor Regulamentului Comitetului Confederal.

Articolul 32. Atribuţiile
(1) Comitetul Confederal este organul de conducere al Confederaţiei în perioada dintre şedinţele Consiliului General.
(2) Comitetul Confederal:
a) defineşte poziţiile Confederaţiei în probleme de actualitate sindicală naţională şi internaţională;
b) îndeplineşte rezoluţiile şi hotărârile Congresului, Consiliului General, elaborând planuri concrete de acţiuni;
c) convoacă Congresul Extraordinar în condiţiile prevăzute de prezentul Statut;
d) examinează cererile de afiliere a centrelor sindicale naţional-ramurale;
e) examinează proiectele convenţiilor colective de muncă (nivel naţional), desemnează reprezentanţii Confederaţiei în Comisia naţională pentru consultări şi negocieri colective, în alte organe de lucru în cadrul parteneriatului social;
f) gestionează, în comun cu partenerii sociali, mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat şi administrează fondurile naţionale create cu contribuţia salariaţilor;
g) posedă, foloseşte şi dispune de patrimoniul Confederaţiei şi gestionează fondurile speciale ale acesteia;
h) decide declanşarea acţiunilor de protest;
i) coordonează activitatea organizaţiilor de femei, de tineret, Consiliului educaţional, Inspecţiei muncii a sindicatelor, altor structuri sindicale pe care le creează Comitetul Confederal, adoptă regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora;
j) prezintă Consiliului General rapoarte anuale privind activitatea sa;
k) aprobă structura aparatului Confederaţiei ;
l) exercită alte împuterniciri delegate de Consiliul General;
m) acordă preşedintelui Confederaţiei împuternicirile pe care le găseşte necesare.

Articolul 33. Preşedintele Confederaţiei
(1) Preşedintele reprezintă Confederaţia în temeiul mandatului şi răspunde de buna funcţionare a Confederaţiei şi structurilor acesteia.
(2) În exercitarea mandatului său, preşedintele:
a) coordonează activitatea Comitetului Confederal, a instituţiilor şi organizaţiilor subordonate Confederaţiei;
b) reprezintă Confederaţia în raporturile cu organizaţiile-membre, centrele sindicale naţionale şi internaţionale, partenerii sociali, autorităţile publice, inclusiv organele de drept, de justiţie, cu organizaţiile obşteşti, cu partide şi organizaţii social-politice, cu alte persoane juridice şi fizice;
c) organizează controlul îndeplinirii deciziilor Congresului, Consiliului General şi Comitetului Confederal;
d) administrează, în limitele competenţei sale, mijloacele financiare şi bunurile materiale ale Confederaţiei;
e) propune organelor abilitate ale Confederaţiei să aleagă/elibereze în/din funcţie vicepreşedinţii, secretarul confederal;
f) semnează contractul colectiv de muncă încheiat cu reprezentanţii salariaţilor aparatului Confederaţiei;
g) angajează şi eliberează din funcţie salariaţii aparatului Confederaţiei;
h) emite dispoziţii.
(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, preşedintele are în subordinea sa aparatul salariat al Confederaţiei. Preşedintele aprobă statul de funcţii (de personal) al aparatului Confederaţiei, activitatea căruia este organizată şi se desfăşoară în temeiul reglementărilor statutare.

Articolul 34. Vicepreşedinţii
1) Vicepreşedinţii:
a) coordonează activităţile care le sunt atribuite prin regulamentele organelor de conducere ale Confederaţiei şi/sau prin dispoziţiile preşedintelui Confederaţiei;
b) întreprind măsurile necesare pentru soluţionarea, în conformi­tate cu prevederile statutare şi cu reglementările organelor de conducere, a cererilor şi sesizărilor formulate de organizaţiile-membre;
c) răspund de programele educaţionale ale Confederaţiei, de activitatea structurilor şi a comisiilor Confederaţiei;
d) contribuie la elaborarea şi realizarea politicii de extindere a Confederaţiei prin afilierea de noi organizaţii sindicale şi creşterea numărului membrilor de sindicat;
e) analizează şi formulează propuneri cu privire la perfecţionarea cadrului juridic de activitate a sindicatelor.

Articolul 35. Secretarul confederal
(1) Secretarul confederal, gradul ierarhic al căruia este identic cu funcţia de vicepreşedinte al Confederaţiei, activează în conformitate cu prevederile regulamentelor organelor de conducere ale Confederaţiei şi a prezentului Statut.
(2) Secretarul confederal:
a) asigură realizarea politicilor sindicale, a proiectelor şi programelor în domeniu;
b) iniţiază elaborarea şi realizarea politicilor privind resursele umane ale Confederaţiei;
c) monitorizează respectarea Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii;
d) stimulează dezvoltarea contactelor de parteneriat social cu organizaţiile societăţii civile în vederea realizării scopurilor statutare ale Confederaţiei, cu singura rezervă de a nu prejudicia independenţa şi libertatea sindicală;
e) coordonează activitatea publicaţiilor periodice sindicale şi promovează politica editorială a Confederaţiei.


S e c ţ i u n e a 4
STRUCTURI CONFEDERALE PERMANENTE

Articolul 36. Consilii şi organizaţii
În cadrul Confederaţiei funcţionează:
a) Consiliul educaţional;
b) Inspecţia muncii a sindicatelor;
c) Consultanţa juridică;
d) Organizaţia femeilor;
e) Organizaţia tineretului;
f) alte structuri constituite de Confederaţie.


Capitolul VII
PATRIMONIUL ŞI MIJLOACELE FINANCIARE

S e c ţ i u n e a 1
PROPRIETATEA

Articolul 37. Patrimoniul
(1) Patrimoniul Confederaţiei reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale exprimate prin bunuri imobile şi mobile, alte drepturi dobândite în condiţiile legii.
(2) Patrimoniul Confederaţiei se constituie din:
a) taxa de afiliere egală cu un salariu mediu pe economie;
b) cotizaţiile organizaţiilor-membre;
c) veniturile din activitatea economică;
d) profitul obţinut de la agenţii economici ai Confederaţiei;
e) cota de venituri din activitatea întreprinderilor şi organizaţiilor din sistemul sindical;
f) veniturile din locaţiune;
g) creşterea de capital;
h) veniturile obţinute sub formă de dobândă bancară;
i) donaţii, sponsorizări;
j) alte venituri.
(3) Patrimoniul Confederaţiei este inviolabil, indivizibil şi nu poate fi naţionalizat, însuşit, înstrăinat sau gestionat de alte persoane, juridice sau fizice, inclusiv de autorităţile publice, fără acordul Comitetului Confederal sau, după caz, de Consiliul General sau Congres.
(4) Nimeni nu poate dispune cu titlu gratuit asupra patrimoniului Confederaţiei.
(5) Controlul gestiunii patrimoniului este exercitat de Comisia de cenzori a Confederaţiei.


S e c ţ i u n e a 2
DREPTUL DE PROPRIETATE

Articolul 38. Posesiunea, folosinţa şi dispoziţia
(1) Confederaţia are drept de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra patrimoniului care îi aparţine cu drept de proprietate cu acordul Comitetului Confederal sau, după caz, a Consiliului General sau a Congresului.
(2) Confederaţia poate avea în proprietate: întreprinderi, terenuri de pământ, clădiri, utilaj, instalaţii; unităţi balneologice, de turism, sportive şi alte unităţi de întremare; instituţii culturale, ştiinţifice, de învăţământ; fond locativ, bănci, hârtii de valoare, companii de asigurări, edituri, tipografii, publicaţii periodice şi alte bunuri, în condiţiile legii.
(3) Nici o persoană fizică nu are drept de proprietate asupra patrimoniului Confederaţiei.


S e c ţ i u n e a 3
MIJLOACELE FINANCIARE

Articolul 39. Utilizarea mijloacelor financiare
Mijloacele financiare ale Confederaţiei sunt utilizate în vederea realizării activităţilor ce decurg din scopurile statutare ale Confederaţiei:
a) activităţi organizatorice, internaţionale, sociale, economice;
b) procurarea mijloacelor fixe, biletelor de tratament şi odihnă;
c) investiţii capitale;
d) asigurarea bazei materiale a activităţii Confederaţiei;
e) acordarea, conform Regulamentului, a ajutorului material membrilor de sindicat şi premierea activului sindical;
f) onorarea obligaţiilor financiare de membru-cotizant al centrelor sindicale internaţionale la care Confederaţia s-a afiliat;
g) acţiuni culturale de masă, cultură fizică şi sport;
h) salarizarea preşedintelui, vicepreşedinţilor, secretarului confederal ai Confederaţiei şi a angajaţilor aparatului Confederaţiei; i) alte utilizări, în condiţiile legii şi a prezentului Statut.


S e c ţ i u n e a 4
CONTROLUL ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE

Articolul 40. Comisia de cenzori
(1) Comisia de cenzori este organul de control al activităţii economico-financiare a Confederaţiei şi este independentă în activitatea sa.
(2) Comisia de cenzori îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul aprobat de Consiliul General.
(3) Comisia de cenzori prezintă raportul despre activitatea sa Congresului şi informează anual Consiliul General şi Comitetul Confederal, după caz, despre rezultatele controalelor efectuate.
(4) Preşedintele Comisiei de cenzori participă la şedinţele Congresului, Consiliului General şi ale Comitetului Confederal – cu drept de vot consultativ.


Capitolul VIII
REORGANIZAREA ŞI DIZOLVAREA CONFEDERAŢIEI

Articolul 41. Reorganizarea
(1) Reorganizarea Confederaţiei poate avea loc prin hotărîrea Congresului.
(2) Hotărârea privind reorganizarea se consideră adoptată dacă au votat cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi, mandataţi de organizaţiile-membre să decidă reorganizarea.

Articolul 42. Dizolvarea
(1) Hotărârea privind dizolvarea Confederaţiei, cu excepţia cazurilor de fuziune şi dezmembrare, poate fi luată de Congresul convocat special în acest scop, prin vot secret, cu o majoritate de cel puţin 4/5 a voturilor exprimate.
(2) În cazul în care Congresul decide dizolvarea, acesta va dispune şi asupra patrimoniului.


Capitolul IX
DISPOZIŢII FINALE

Articolul 43. Personalitatea juridică
Confederaţia este persoană juridică, are organ de presă, site web, conturi bancare, ştampile, sigiliu, legitimaţii, insignă, drapel, imn, alte simboluri.

Articolul 44. Legitimarea sindicală
Dovada calităţii de membru de sindicat într-o organizaţie-membră se face cu carnetul de sindicat sau cu legitimaţia, la prezentarea căruia/căreia titularul poate beneficia de serviciile prestate de Confederaţie pentru apărarea drepturilor individuale ale membrilor de sindicat.

Articolul 45. Uzanţele
Toate cazurile neprevăzute de prezentul Statut vor fi tranşate suveran de Consiliul General.

Articolul 46. Redactarea
Originalul prezentului Statut a fost redactat în limba de stat a Republicii Moldova.Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova