CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Sindicaliștii din construcții și-au trasat obiectivele pentru următorii ani în cadrul celui de-al VII-lea Congres

14.09.2020

IMG_1205

Vineri, 11 septembrie curent, la Chișinău s-a desfășurat Congresul al VII-lea al Federaţiei Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţie „SINDICONS”. Delegații au analizat activitatea organelor de conducere ale Federaţiei în perioada 2015-2020 şi direcţiile principale de activitate pentru anii 2020-2025. Ordinea de zi a Congresului a cuprins chestiuni cu privire la activitatea Comisiei de cenzori, alegerea preşedintelui Federaţiei, alegerea membrilor Comitetului Executiv și a Comisiei de cenzori, alte chestiuni organizatorice.

În raportul de dare de seamă, Victor Talmaci, președinte al Federației ”SINDICONS”, a prezentat o sinteză amplă a activității Federației “SINDICONS” în perioada de referință. Liderul sindical a comunicat despre faptul că în decembrie 2018 a fost semnată Convenția Colectivă în ramura construcțiilor pentru anii 2018-2022. Totodată, sindicaliștii au propus Guvernului ca ramura construcțiilor să devină un sector prioritar al economiei, iar salariul minim lunar în ramură pentru categoria I de calificare să constituie 5000 mii lei, însă aceste propuneri au fost respinse. Sindicaliștii au menționat că în prezent se atestă un blocaj în desfășurarea negocierilor colective în cadrul Comisiei pentru consultări și negocieri colective din ramură în ceea ce privește introducerea unor modificări în Convenția Colectivă, conform cerințelor comune ale sindicatelor și patronatului din ramură.

Victor Talmaci a mai spus că pandemia de Covid-19 a afectat activitatea salariaților din ramura construcțiilor, însă au fost întreprinse toate măsurile necesare pentru protecția acestora, informarea lor corespunzătoare despre cum să se protejeze împotriva pandemiei în procesul de muncă pe șantiere. Liderul sindical a subliniat că sindicatele vor depune în continuare toate eforturile necesare pentru a apăra drepturile și interesele membrilor de sindicat, vor pleda pentru majorarea salariilor în ramură și asigurarea tuturor cerințelor legate de respectarea normelor de securitatea și sănătatea în muncă, promovarea unor proiecte sociale de susținere a salariaților.

Sindicaliștii au precizat că unele obiective asumate anterior necesită o atenție mai deosebită pentru a fi realizate corespunzător în următoarea perioadă. Aceste obiective se referă la executarea deplină a prevederilor Convenției Colective la nivel de ramură și a contractelor colective de muncă; îmbunătățirea condițiilor de muncă ale salariaților la unitățile economice din ramură; controlul din partea sindicatelor privind calitatea serviciilor acordate de Compania Națională de Asigurări în Medicină și a Casei Naționale de Asigurări Sociale; nivelul de salarizare care ar corespunde puterii de cumpărare a populației.

Delegații la Congres au aprobat șapte Rezoluții după cum urmează: Rez. nr. 1 „Restructurarea şi dezvoltarea formelor şi metodelor de activitate ale Federaţiei „SINDICONS”; Rez. nr. 2 „Apărarea drepturilor şi intereselor profesionale, social-economice ale membrilor de sindicat”; Rez. nr. 3 „Convenţiile, contractele colective şi individuale de muncă”; Rez. nr. 4 „Parteneriatul social”; Rez. nr. 5 „Organizare și recrutare de noi membri”; Rez. nr. 6 „Activitatea profesională”; Rez. nr. 7 „Femeile și tineretul”. Toate Rezoluțiile adoptate de delegații la Congres pot fi accesate aici. Acestea vor fi expediate ulterior factorilor de decizie din țară.

În urma procedurii de alegeri, președinte al Federației „SINDICONS” a fost reales Victor Talmaci. Prezent la lucrările Congresului, Oleg Budza, președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), a apreciat înalt activitatea Federației „SINDICONS” desfășurată în ultimii ani, care reprezintă o ramură strategică a economiei naționale, și a urat succes conducerii în noul mandat pentru perioada 2020-2025 în vederea atingerii obiectivelor propuse.

Până la sfârșitul anului 2020, Comitetul Executiv al Federației va adopta un program de activitate pentru anul 2021 care va conține cele mai actuale și importante chestiuni care solicită soluționarea în perioada următoare. Acestea se referă la organizarea seminarelor în cadrul cărora vor fi antrenate diverse categorii de sindicaliști din ramură cu cele mai actuale tematici, cooperarea mai efectivă cu patronatele din construcții pentru a obține executarea, mai eficientă, a prevederilor Convenției Colective și a clauzelor contractelor colective și individuale de muncă.

Totodată, programul se va axa pe îndeplinirea prevederilor acordurilor de cooperare cu sindicatele internaționale semnate de Federație și de CNSM; promovarea și susținerea propunerilor CNSM pentru modificarea și completarea unor acte normative și legislative menite să îmbunătățească condițiile de muncă, nivelul de salarizare și a relațiilor dintre angajator-salariat; a cere, de comun cu CNSM, susținerea agenților economici din partea statului, pe perioada stărilor de urgență în legătură cu pandemia COVID 19, pentru menținerea locurilor de muncă și protecția socială a salariaților; implicarea mai activă a tuturor organizațiilor sindicale în realizarea proiectelor susținute de Internaționala Constructorilor BWI.

În componența Federației „SINDICONS” sunt 89 organizații sindicale primare. Numărul total al membrilor de sindicat, confirmat prin rapoartele statistice prezentate Federației în luna ianuarie 2019, constituie 7342 persoane. Federația “Sindicons” este membră a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Federației Internaționale a Lucrătorilor din Construcții și Industria Lemnului (BWI), cu sediul la Geneva, și a Confederației Sindicatelor salariaților din Construcții și Industria materialelor de construcție «Строитель», cu sediul la Moscova.

Departamentul mass-media și relații internaționale

 Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova