CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Parlamentul a ratificat Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupaţională

10.03.2021

Reece-Safety-Image-2-e1547210160375-600x317-1 (1)

Parlamentul a ratificat Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupaţională

Este o victorie a sindicatelor

Legislativul pe 04 martie 2021 a aprobat în lectura finală proiectul de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupațională.

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova întru sporirea drepturilor și garanțiilor social-economice și de muncă  ale salariaților a insistat pe parcursul a multor ani privitor la ratificarea Convenţiei sus-menționate.

Convenţia OIM nr. 161/1985 este documentul de bază privind dezvoltarea şi organizarea serviciilor de sănătate ocupaţională de bază pentru angajaţii din diferite ramuri ale economiei naţionale.

La etapa actuală, cînd marea majoritate a întreprinderilor sînt mici şi mijlocii, fără servicii medicale, sănătatea angajaţilor care activează în condiţii nefavorabile este prea puţin monitorizată de medici, este binevenită crearea serviciului de sănătate ocupaţională.

Importanţa Convenţiei constă în mecanismul de identificare şi evaluare a riscurilor de expunere a lucrătorilor la locul de muncă; monitorizarea factorilor de mediu şi a operaţiunilor de producţie care le-ar putea afecta sănătatea; participare la dezvoltarea programelor de îmbunătăţire a practicilor şi schimbul de informaţii în domeniu; supraveghere a sănătăţii salariaţilor.

Măsurile întreprinse trebuie să fie adecvate riscurilor specifice ale întreprinderilor. Furnizarea serviciilor calitative de sănătate ocupaţională constituie una din preocupările de bază ale OIM.

Pentru a asigura punerea în aplicare a acestor practici la nivel naţional şi de întreprindere, statele membre ale OIM sînt încurajate să adopte politici naţionale cuprinzătoare privind serviciile de sănătate ocupaţională, în conformitate cu prevederile Convenţiei nr. 161.

Prin ratificarea Convenţiei, fiecare stat recunoaște relevanța standardelor internaționale în domeniul serviciilor de sănătate ocupațională şi îşi asumă obligația de a formula, implementa şi revizui periodic o politică naţională coerentă în această direcţie.

Un principiu important al COIM nr. 161/1985 se referă la faptul că serviciile nu trebuie să cauzeze careva costuri pentru muncitorii implicați. Ordinea data de idei potrivit Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008, conține obligațiile pentru angajator și drepturile lucrătorilor cu privire la sănătatea ocupațională.

În conformitate cu prevederile art. 47 din Constituția Republicii Moldova, statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare.

Convenţia OIM nr. 161 obligă statele membre să dezvolte treptat serviciile de sănătate ocupaţională pentru toţi lucrătorii, atît pentru cei angajaţi în sectorul privat, cît şi pentru cei angajaţi în sectorul public, în toate ramurile economiei naționale.

CNSM consideră că crearea și implimentarea Serviciului sănătate ocupațională va contribui la îmbunătățirea asistenței medico-sanitare a angajaților, condițiilor de muncă, stării de sănătate a angajaților, la constatarea exactă a bolilor profesionale, a morbidității cu incapacitatea temporară de muncă, traumatismului în muncă și prin urmare, va contribui la sporirea sănătății populației.

Elena CARCHILAN, șef al Inspectoratului Muncii al Sindicatelor

Sursa foto: www.msmps.gov.md