Dreptul muncii

sindicate.md > Dreptul muncii
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DE BAZĂ ALE SALARIATULUI

Care sunt drepturile de bază ale salariatului?


Salariatul are dreptul:

 • a) la încheierea, modificarea, suspendarea și desfacerea contractului individual de muncă, în modul stabilit de Codul muncii;
 • b) la muncă, conform clauzelor contractului individual de muncă;
 • c) la un loc de muncă, în condițiile prevăzute de standardele de stat privind organizarea, securitatea și sănătatea în muncă, de contractul colectiv de muncă și de convențiile colective;
 • d) la achitarea la timp și integrală a salariului, în corespundere cu calificarea sa, cu complexitatea, cantitatea și calitatea lucrului efectuat;
 • e) la obținerea, la solicitare, a informațiilor cu privire la nivelurile de remunerare, defalcate în funcție de sex pentru categoriile de salariați care prestează muncă egală sau muncă de valoare egală;
 • f) la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă, prin reducerea timpului de muncă pentru unele profesii și categorii de salariați, prin acordarea zilelor de repaus și de sărbătoare nelucrătoare, a concediilor anuale plătite;
 • g) la informarea deplină și veridică, anterior angajării sau transferării într-o altă funcție, privind condițiile de activitate, în special privind condițiile de retribuire a muncii, inclusiv salariul funcției sau cel tarifar, suplimentele, premiile și ajutoarele materiale (în cazul în care acestea fac parte din sistemul de salarizare al unității), periodicitatea achitării plăților și criteriile utilizate pentru stabilirea nivelurilor de salarizare;
 • h) la informarea și consultarea privind situația economică a unității, securitatea și sănătatea în muncă și privind alte chestiuni ce țin de funcționarea unității, în conformitate cu prevederile Codului muncii;
 • i) la adresare către angajator, patronate, sindicate, organele administrației publice centrale și locale, organele de jurisdicție a muncii;
 • j) la formare profesională, reciclare și perfecționare, în conformitate cu Codul muncii și cu alte acte normative;
 • k) la libera asociere în sindicate, inclusiv la constituirea de organizații sindicale și aderarea la acestea pentru apărarea drepturilor sale de muncă, a libertăților și intereselor sale legitime;
 • l) la participare în administrarea unității, în conformitate cu Codul muncii și cu contractul colectiv de muncă;
 • m) la purtare de negocieri colective și încheiere a contractului colectiv de muncă și a convențiilor colective, prin reprezentanții săi, la informare privind executarea contractelor și convențiilor respective;
 • n) la apărare, prin metode neinterzise de lege, a drepturilor sale de muncă, a libertăților și intereselor sale legitime;
 • o) la soluționarea litigiilor individuale de muncă și a conflictelor colective de muncă, inclusiv dreptul la grevă, în modul stabilit de Codul muncii și de alte acte normative;
 • p) la repararea prejudiciului material și a celui moral cauzat în legătură cu îndeplinirea obligațiilor de muncă, în modul stabilit de Codul muncii și de alte acte normative;
 • r) la asigurarea socială și medicală obligatorie, în modul prevăzut de legislația în vigoare.

Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin Codul muncii. Orice înțelegere prin care se urmărește renunțarea salariatului la drepturile sale de muncă sau limitarea acestora este nulă.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI

Care sunt drepturile angajatorului?


Angajatorul are dreptul:

 • a) să încheie, să modifice, să suspende şi să desfacă contractele individuale de muncă cu salariaţii în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de alte acte normative;
 • b) să ceară salariaţilor îndeplinirea obligaţiilor de muncă şi manifestarea unei atitudini gospodăreşti faţă de bunurile angajatorului;
 • c) să stimuleze salariaţii pentru munca eficientă şi conştiincioasă;
 • c1) să ofere salariaților care au copii cu vârsta de până la 3 ani servicii de îngrijire a acestora;
 • d) să tragă salariaţii la răspundere disciplinară şi materială în modul stabilit de prezentul cod şi de alte acte normative;
 • e) să emită acte normative la nivel de unitate;
 • f) să creeze patronate pentru reprezentarea şi apărarea intereselor sale şi să adere la ele.

Care sunt obligațiile angajatorului?


Angajatorul este obligat:

 • a) să respecte legile şi alte acte normative, clauzele contractului colectiv de muncă şi ale convenţiilor colective;
 • b) să respecte clauzele contractelor individuale de muncă;
 • b1) să aprobe și/sau să modifice statele de personal ale unităţii în condițiile stabilite de prezentul Cod;
 • d) să ofere salariaţilor munca prevăzută de contractul individual de muncă;
 • e) să asigure salariaţilor condiţiile de muncă corespunzătoare cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă;
 • f) să asigure salariaţii cu utilaj, instrumente, documentaţie tehnică şi alte mijloace necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor lor de muncă;
 • f1) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament tuturor persoanelor la angajare potrivit profesiei, la orientare şi formare profesională, la promovare în serviciu, fără nici un fel de discriminare;
 • f2) să aplice aceleaşi criterii de evaluare a calităţii muncii, de sancţionare şi de concediere;
 • f3) să întreprindă măsuri de prevenire a hărţuirii sexuale la locul de muncă, precum şi măsuri de prevenire a persecutării pentru depunere în organul competent a plîngerilor privind discriminarea;
 • f4) să asigure condiţii egale, pentru femei şi bărbaţi, de îmbinare a obligaţiilor de serviciu cu cele familiale;
 • f5) să introducă în regulamentul intern al unităţii dispoziţii privind interzicerea discriminărilor după oricare criteriu şi a hărţuirii sexuale;
 • f6) să asigure respectarea demnităţii în muncă a salariaţilor;
 • g) să asigure remunerare egală pentru o muncă egală sau o muncă de valoare egală;
 • h) să plătească integral salariul în termenele stabilite de prezentul cod, de contractul colectiv de muncă şi de contractele individuale de muncă;
 • i) să poarte negocieri colective şi să încheie contractul colectiv de muncă, furnizînd reprezentanţilor salariaţilor informația completă şi veridică necesară în acest scop, precum și informația necesară controlului asupra executării contractului;
 • j) să informeze și să consulte salariații referitor la situația economică a unității, la securitatea și sănătatea în muncă și la alte chestiuni ce țin de funcționarea unității, în conformitate cu prevederile prezentului cod;
 • k) să îndeplinească la timp prescripţiile organelor de stat de supraveghere şi control, să plătească amenzile aplicate pentru încălcarea actelor legislative şi altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii;
 • l) să examineze sesizările salariaţilor şi ale reprezentanţilor lor privind încălcările actelor legislative şi ale altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, să ia măsuri pentru înlăturarea lor, informînd despre aceasta persoanele menţionate în termenele stabilite de lege;
 • m) să creeze condiţii pentru participarea salariaţilor la administrarea unităţii în modul stabilit de prezentul cod şi de alte acte normative;
 • n) să asigure salariaţilor condiţiile social-sanitare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor lor de muncă;
 • o) să efectueze asigurarea socială şi medicală obligatorie a salariaţilor în modul prevăzut de legislaţia în vigoare;
 • p) să repare prejudiciul material şi cel moral cauzat salariaţilor în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de muncă, în modul stabilit de prezentul cod şi de alte acte normative;
 • r) să îndeplinească alte obligaţii stabilite de prezentul cod, de alte acte normative, de convenţiile colective, de contractul colectiv şi de cel individual de muncă.

ANGAJARE

Care este durata perioadei de probă?


Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, la încheierea contractului individual de muncă, acestuia i se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 6 luni.

În cazul angajării muncitorilor necalificați, perioada de probă se stabilește ca excepție și nu poate depăși 30 de zile calendaristice.

Salariații angajați în baza contractului individual de muncă pe durată determinată pot fi supuși unei perioade de probă care nu va depăși:
– 15 zile calendaristice – pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 și 6 luni;
– 30 de zile calendaristice – pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

Clauza privind perioada de probă trebuie să fie prevăzută în contractul individual de muncă.

Căror categorii de salariați nu li se stabilește perioada de probă?


Se interzice aplicarea perioadei de probă în cazul încheierii contractului individual de muncă cu:
1) persoanele în vârstă de până la 18 ani;
2) persoanele angajate prin concurs, în temeiul unor legi speciale dacă acestea nu prevăd altfel;
3) persoanele care au fost transferate de la o unitate la alta;
4) femeile gravide;
5) persoanele alese în funcții elective;
6) persoanele angajate în baza unui contract individual de muncă cu o durată de până la 3 luni.

CONCEDII

Cui i se acordă și care este durata concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului?


După expirarea concediului de maternitate, femeilor salariate și ucenicelor, precum și soțiilor aflate la întreținerea salariaților, li se acordă, în baza unei cereri scrise, concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani. Concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani se acordă, opțional, unuia dintre părinți, unuia dintre bunici, unei alte rude care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum și tutorelui.

Concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit de ambii părinți alternativ, în fracțiuni, conform disponibilității fiecăruia, cu condiția să nu se suprapună fracțiunile. Acest concediu se include în vechimea în muncă, inclusiv în vechimea în muncă specială, şi în stagiul de cotizare.

Concediul parțial plătit pentru îngrijirea copiilor născuți dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleți se acordă, la cerere scrisă, ambilor părinți sau altor persoane asigurate și anume, unuia din bunici sau unei alte rude care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum și tutorelui.

Care este durata concediului paternal?


Tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la un concediu paternal de 15 zile calendaristice.
Concediul paternal se acordă în baza unei cereri în formă scrisă, în primele 12 luni de la nașterea copilului.

TIMPUL DE ODIHNĂ

Care este durata minimă a pauzei de masa?

În cadrul programului zilnic de muncă, salariatului trebuie să i se acorde o pauză de masă de cel puțin 30 de minute.

Durata pauzei de masă și momentul acordării acesteia se stabilesc în regulamentul intern al unității, în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă.

La unitățile cu flux continuu, angajatorul este obligat să asigure salariaților condiții pentru luarea mesei în timpul serviciului la locul de muncă.

Care este durata repausului zilnic?

Durata repausului zilnic, cuprinsă între sfârșitul programului de muncă într-o zi și începutul programului de muncă în ziua imediat următoare, nu poate fi mai mică decât 11 ore consecutive.

Cum se acordă repausul săptămânal și care este durata acestuia?

Repausul săptămânal se acordă timp de 2 zile consecutive, de regulă sâmbăta și duminica.

În cazul în care un repaus simultan pentru întregul personal al unității în zilele de sâmbătă și duminică ar prejudicia interesul public sau ar compromite funcționarea normală a unității, repausul săptămânal poate fi acordat și în alte zile, stabilite prin contractul colectiv de muncă sau prin regulamentul intern al unității, cu condiția ca una din zilele libere să fie duminica.

În unitățile în care, datorită specificului muncii, nu se poate acorda repausul săptămânal în ziua de duminică, salariații vor beneficia de două zile libere în cursul săptămânii și de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau contractul individual de muncă.

Durata repausului săptămânal neîntrerupt în orice caz nu trebuie să fie mai mică de 42 de ore, cu excepția cazurilor când săptămâna de muncă este de 6 zile.

Care sunt zilele de sărbătoare nelucrătoare în Republica Moldova?

În Republica Moldova zile de sărbătoare nelucrătoare sunt:

 • a) 1 ianuarie – Anul Nou;
 • b) 7 și 8 ianuarie – Nașterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil vechi);
 • c) 8 martie – Ziua internațională a femeii;
 • d) prima și a doua zi de Paște conform calendarului bisericesc;
 • e) ziua de luni la o săptămână după Paște (Paștele Blajinilor);
 • f) 1 mai – Ziua internațională a solidarității oamenilor muncii;
 • g) 9 mai – Ziua Victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru independența Patriei;
 • h) 9 mai – Ziua Europei;
 • i) 27 august – Ziua Independenței;
 • j) 31 august – sărbătoarea “Limba noastră”;
 • k) 25 decembrie – Nașterea lui Iisus Hristos (Crăciunul pe stil nou);
 • l) ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, orașului, comunei, satului.

SALARIZAREA

Care sunt formele de plată a salariului?


Salariul se plătește în monedă națională. În cazul desfășurării de către salariat a activității în străinătate, salariul poate fi plătit în moneda prevăzută în contractul individual de muncă.

În contractul individual de muncă părțile pot conveni asupra cuantumului salariului în valută străină, cu achitarea în monedă națională la un curs de schimb al leului moldovenesc agreat de părți care nu poate fi mai mic de cursul oficial de schimb al leului moldovenesc stabilit de Banca Națională a Moldovei, valabil la data de plată.

Plata salariului poate fi efectuată atât în numerar, cât și prin virament la contul salariatului, deschis la prestatorul de servicii de plată, cu achitarea serviciilor respective din contul angajatorului.

Care sunt termenele, periodicitatea și locul de plată a salariului?


Salariul se plătește periodic, nemijlocit salariatului sau persoanei împuternicite de acesta, în baza unei procuri autentificate, la locul de muncă al salariatului sau se transferă la contul acestuia, deschis la prestatorul de servicii de plată, în zilele de lucru stabilite în contractul colectiv sau individual de muncă, dar:

 • nu mai rar decât de două ori pe lună pentru salariații remunerați pe unitate de timp sau în acord;
 • nu mai rar decât o dată pe lună pentru salariații remunerați în baza salariilor lunare ale funcției.

Plata salariului pentru o lucrare ocazională, care durează mai puțin de 2 săptămâni, se efectuează imediat după executarea acesteia.