CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Despre CNSM

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) este un centru sindical naţional-interramural de tip confederativ, care întruneşte pe principii benevole centre sindicale naţional-ramurale şi este independentă faţă de autorităţile publice, de partide şi alte organizaţii social-politice, de asociaţii ale patronatelor şi faţă de organizaţiile obşteşti, nu este supusă controlului lor şi nu li se subordonează.

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova este constituită din 24 de centre sindicale naţional-ramurale, care întrunesc circa 300 mii membri de sindicat.

Printre ei sunt angajaţi din învăţămînt şi ştiinţă, agricultură şi alimentaţie, deservirea socială şi producerea de mărfuri, comunicaţii, construcţii, industria uşoară, cooperaţia de consum, comerţ şi antreprenoriat, industria chimică şi resursele energetice, oameni de cultură, colaboratori din sistemul MAI, instituţiile de stat şi alte ramuri.

Confederaţia Națională a Sindicatelor din Moldova este membră cu drepturi depline a Confederației Generale a Sindicatelor (or. Moscova).

Din februarie 2010, CNSM a devenit membră a Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor (ITUC), care întruneşte în rîndurile sale 332 centre sindicale naţionale din 163 de ţări şi regiuni, cu un total de 200 milioane de membri.

Principiile fundamentale pe care le apără şi promovează Confederaţia sunt democraţia, libertatea, solidaritatea, transparenţa, egalitatea în drepturi şi în şanse.

Confederaţia are, în principal, următoarele scopuri: reprezentarea şi protejarea la nivel naţional a drepturilor şi intereselor social-economice, profesionale, de muncă, colective şi individuale ale membrilor de sindicat; actualizarea şi dezvoltarea dialogului social şi parteneriatului social; realizarea progresivă a dreptăţii sociale şi demnităţii muncii, consolidarea sindicatelor de toate nivelurile şi fortificarea societăţii civile;
Confederaţia realizează scopurile declarate prin: negocierea şi încheierea convenţiilor colective la nivel naţional; reprezentarea organizaţiilor-membre, în condiţii de egalitate cu partenerii sociali, în administrarea  bugetului de asigurări sociale de stat, fondurilor asigurării de asistenţă medicală, şomaj etc.; participarea la elaborarea proiectelor de programe, de legi şi de alte acte normative, care au ca obiectiv reglementarea drepturilor şi intereselor profesionale, de muncă, economice şi sociale ale membrilor de sindicat; acordarea asistenţei juridice şi apărarea intereselor colective şi individuale ale membrilor săi la toate nivelurile, inclusiv în instanţele judecătoreşti; monitorizarea respectării Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de Parlamentul Republicii Moldova.

CNSM a fost constituită la 7 iunie 2007, prin fuziunea a 2 centre sindicale naţional – interramurale: Confederaţia Sindicatelor din Republica Moldova şi Confederaţia Sindicatelor Libere din Republica Moldova „Solidaritate”.

Imnul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova

Descarcă Imnul CNSM în format audio aici.

Descarcă textul Imnului CNSM aici.

Logo CNSM

Logo CNSM aici.

Servicii CNSM aici.

Rezultate relevante ale CNSM în perioada 2020 – 2021 aici.

Rezultate relevante ale CNSM în anul 2019 aici.

Rezultate relevante ale CNSM în anul 2018 aici.

Rezultate relevante ale CNSM în anul 2017 aici.


Conducerea CNSM


Igor Zubcu

Igor Zubcu

Preşedinte
Mihail Hîncu

Mihail Hîncu

Vicepreşedinte
Sergiu Sainciuc

Sergiu Sainciuc

Vicepreşedinte
Petru Chiriac

Petru Chiriac

Vicepreşedinte


Comitetul Confederal

Componenţa

Comitetul Confederal se constituie din președintele, vicepreședinții Confederației, președinții organizațiilor-membre, președintele Comisiei de Femei și președintele Comisiei de Tineret.

În cazul absenței motivate a președintelui organizației-membre, la ședințe participă vicepreședintele cu drept de vot sau alt reprezentant, desemnat de organele de conducere abilitate conform statutelor organizațiilor-membre.

Convocarea

 • Comitetul Confederal îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul aprobat de Consiliul General şi se reuneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar decât o dată la trei luni.
 • Comitetul Confederal decide cu majoritatea simplă a voturilor exprimate, dacă nu există alte dispoziţii expres prevăzute în Statut, cu condiţia că la şedinţă participă cel puţin 2/3 din reprezentanţii organizaţiilor-membre cu drept de vot.
 • În cazul în care şedinţa nu întruneşte majoritatea prevăzută la alin. (2), se convoacă o nouă reuniune care lucrează valabil şi este deliberativă în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Comitetului Confederal.
 • Data, locul şi ordinea de zi a reuniunii Comitetului Confederal se stabilesc de preşedintele Confederaţiei.
 • La cererea a cel puţin 1/3 din membrii Comitetului Confederal, organizaţiile-membre ale cărora reprezintă minimum 1/4 din efectivul sindical al Confederaţiei, Comitetul Confederal va fi convocat, în regim de urgenţă, la data care va fi stabilită conform prevederilor Regulamentului Comitetului Confederal.

Atribuţiile

(1) Comitetul Confederal este organul de conducere al Confederaţiei în perioada dintre şedinţele Consiliului General.

(2) Comitetul Confederal:

 • defineşte poziţiile Confederaţiei în probleme de actualitate sindicală naţională şi internaţională;
 • îndeplineşte rezoluţiile şi hotărârile Congresului, Consiliului General, elaborând planuri concrete de acţiuni;
 • convoacă Congresul Extraordinar în condiţiile prevăzute de prezentul Statut;
 • examinează cererile de afiliere a centrelor sindicale naţional-ramurale;
 • examinează proiectele convenţiilor colective de muncă (nivel naţional), desemnează reprezentanţii Confederaţiei în Comisia naţională pentru consultări şi negocieri colective, în alte organe de lucru în cadrul parteneriatului social;
 • gestionează, în comun cu partenerii sociali, mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat şi administrează fondurile naţionale create cu contribuţia salariaţilor;
 • posedă, foloseşte şi dispune de patrimoniul Confederaţiei şi gestionează fondurile speciale ale acesteia;
 • decide declanşarea acţiunilor de protest;
 • coordonează activitatea Comisiei de Femei, Comisiei de Tineret, Consiliului Educațional, Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, altor structuri sindicale pe care le creează Comitetul Confederal, adoptă regulamentele de organizare și funcționare ale acestora;
 • prezintă Consiliului General rapoarte anuale privind activitatea sa;
 • aprobă structura aparatului Confederaţiei ;
 • exercită alte împuterniciri delegate de Consiliul General;
 • acordă preşedintelui Confederaţiei împuternicirile pe care le găseşte necesare.

 

Consiliul General

Componenţa

1. Consiliul General este compus din:

 • a) reprezentanți ai organizațiilor-membre, în funcție de numărul membrilor de sindicat și nivelul achitării cotizațiilor în anul anterior Congresului ordinar către Confederație;
 • b) președintele, vicepreședinții Confederației;
 • c) președintele Comisiei de Femei și președintele Comisiei de Tineret.

2. Reprezentanții organizațiilor-membre sînt mandatați/revocați de către organele lor competente.

Convocarea

 • Consiliul General se convoacă în şedinţe de Comitetul Confederal ori de câte ori este necesar, însă nu mai rar decât o dată pe an.
 • Consiliul General se consideră deliberativ dacă la el participă cel puţin 2/3 din reprezentanţii organizaţiilor-membre cu drept de vot.
 • Consiliul General adoptă decizii cu majoritatea simplă a voturilor exprimate, dacă nu există alte dispoziţii expres prevăzute în Statut.
 • În cazul în care reuniunea nu întruneşte majoritatea prevăzută la alin (2), în timp de 15 zile calendaristice se convoacă un nou Consiliu General care este deliberativ cu prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
 • Data, locul şi ordinea de zi a şedinţei Consiliului General se stabilesc, de regulă, de Comitetul Confederal.
 • Prin derogare de la alin. (1), la cererea organelor abilitate a cel puţin 1/3 din organizaţiile-membre, care reprezintă minimum 1/4 din efectivul sindical al Confederaţiei, Consiliul General se convoacă de preşedintele Confederaţiei.

Atribuţiile

(1) Consiliul General este organul de conducere între congrese și își desfășoară activitatea în baza propriului Regulament.

(2) Consiliul General:

 • a) hotărăște problemele generale privind activitatea Confederației, determină politicile sindicale de realizare a strategiilor și programului de acțiuni stabilite de Congres;
 • b) modifică și completează Statutul cu cel puțin 2/3 de voturi din numărul total de membri ai Consiliului General;
 • c) aprobă regulamentele de organizare și funcționare ale Consiliului General, Comitetului Confederal și Comisiei de cenzori;
 • d) validează împuternicirile membrilor Consiliului General mandatați de organizațiile-membre ale Confederației;
 • e) alege, în cazul vacanței funcției, membrii Comisiei de cenzori, în termen de maximum 90 de zile calendaristice, alte persoane care continuă mandatul funcției predecesorilor. Revocă membrii Comisiei de cenzori în caz de nerespectare a Statutului Confederației, săvîrșire a unor fapte care, prin efectul lor, pot prejudicia interesele și imaginea Confederației, motivate din punct de vedere juridic;
 • f) adoptă și modifică bugetul anual al Confederației, determină mărimea cotizației de membru;
 • g) alege, în cazul vacanței funcției președintelui, vicepreședinților Confederației, președintelui Comisiei de cenzori, în termen de maximum 90 de zile calendaristice, alte persoane care continuă mandatul funcției predecesorului/predecesorilor. Revocă președintele, vicepreședinții Confederației, președintele Comisiei de cenzori în caz de nerespectare a Statutului Confederației, săvîrșire a unor fapte care, prin efectul lor, pot prejudicia interesele și imaginea Confederației, motivate din punct de vedere juridic;
 • h) aprobă între congrese, în caz de necesitate, la propunerea președintelui Confederației sau la propunerea organelor abilitate a cel puțin 1/3 din organizațiile-membre, care reprezintă minimum 1/4 din efectivul sindical al Confederației, funcții suplimentare de vicepreședinte;
 • i) se pronunță, în caz de necesitate, asupra justeței hotărîrilor Comitetului Confederal și a dispozițiilor președintelui Confederației;
 • j) interpretează, la sesizare, Statutul și regulamentele structurilor Confederației;
 • k) hotărăște asupra afilierii/retragerii Confederației la/din organizațiile sindicale internaționale;
 • l) deleagă Comitetului Confederal, împuternicirile pe care le găsește necesare.

 


Congresul

Congresul este organul suprem de conducere al Confederaţiei.

 • Congresul ordinar se convoacă prin hotărârea Consiliului General o dată la 5 ani. Consiliul General stabileşte ordinea de zi a Congresului, cu cel puţin, trei luni înainte de data desfăşurării acestuia.
 • Congresul este deliberativ în prezenţa a cel puţin două treimi din delegaţii care au mandatul majorităţii organizaţiilor-membre cu drept de vot.
 • Congresul decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor exprimate, dacă nu există alte dispoziţii expres prevăzute în Statut.
 • Delegații la Congres sînt aleși de organele abilitate ale organizațiilor-membre în funcție de numărul de membri de sindicat și cotizațiile achitate către Confederație în perioada între Congrese, conform normei stabilite prin hotărîrea Consiliului General. Delegați la Congres din oficiu sînt președintele, vicepreședinții și președintele Comisiei de cenzori ai Confederației.DepartamenteDepartamentul organizare, educație și informare

Departamentul organizare, educaţie şi informare al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova are în competenţa sa promovarea principiilor mişcării sindicale; monitorizarea respectării Statutului CNSM, îndeplinirea hotărîrilor şi rezoluţiilor congreselor, conferinţelor, şedinţelor Consiliului General şi a Comitetului Confederal; planificarea şi coordonarea desfăşurării acţiunilor comune ale Consiliului General, Comitetului Confederal, Centrelor sindicale naţional-ramurale privind activitatea organizatorică, educaţională şi de informare; evidenţa statisticii sindicale; coordonarea activitatății Comisiei de Femei, Comisiei de Tineret; organizarea și activităților de instruire a activului sindical.

 IMG_4932=

 

Lilia FRANȚ

Şef de Departament

Tel.: 022-26-65-88


Departamentul protecție social-economică

Departamentul protecţie social-economică al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova efectuează expertiza proiectelor de legi şi a altor acte normative privind problemele economice şi sociale şi înaintează propunerile şi obiecţiile respective organelor administraţiei publice centrale; participă, după caz, în cadrul comisiilor parlamentare şi guvernamentale la examinarea proiectelor actelor legislative ce ţin de drepturile economice şi sociale ale populaţiei; colaborează cu partenerii sociali şi alte instituţii şi organizaţii din ţară în problemele ce vizează protecţia social-economică a salariaţilor; analizează principalii indicatori ce caracterizează situaţia economică şi socială a ţării, inclusiv în domeniul salarizării, dezvoltării dialogului social, studierii nivelului de trai al populaţiei, situaţiei pe piaţa muncii şi înaintează propunerile respective; examinează petiţii; acordă instruire şi ajutor practic.

polinaf

 

Polina FISTICANU

Şef de Departament

Tel.: 022-26-65-65

Departamentul juridic

Departamentul juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova reprezintă şi apără drepturile şi interesele profesionale, economice, de muncă şi sociale colective şi individuale ale membrilor de sindicat în autorităţile publice de toate nivelurile, în asociaţiile obşteşti, în faţa patronilor şi asociaţiilor acestora; analizează problemele curente şi de perspectivă cu caracter juridic ce vizează interesele membrilor de sindicat; monitorizează cazurile de încălcare a drepturilor sindicale. Acordă asistență membrilor de sindicat în problemele juridice ce rezultă din raporturile de muncă şi examinează petiţiile acestora; asistă organele sindicale în aplicarea corectă a legislaţiei muncii şi legislaţiei cu privire la sindicate, dar și în cazurile examinării şi soluţionării litigiilor individuale şi conflictelor colective. Participă la instruirea juridică a membrilor de sindicat.

 

Eugeniu COVRIG

Şef de Departament

Tel.: 022-26-65-14


Inspectoratul Muncii al Sindicatelor

Inspectoratul Muncii al Sindicatelor exercită controlul asupra respectării legislaţiei muncii şi altor acte normative în domeniul muncii la întreprinderi, instituţii şi organizaţii cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, unde activează organizaţii sindicale.

Inspectorii de muncă ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova acordă consultații gratuite în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă și relațiilor de muncă ce se referă la încălcarea drepturilor de muncă a lucrătorilor şi membrilor de sindicat, condițiile de muncă, conflicte colective și individuale de muncă.

Date de contact ale inspectorilor IMS

 

 

Şef al Inspectoratului Muncii al Sindicatelor

Tel.: 022-26-65-77

Departamentul finanțe, contabilitate și asigurări sociale

Departamentul finanţe, contabilitate şi asigurări sociale al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova asigură evidența contabilă a CNSM, gestionează patrimoniul și bugetul sindical, repartizează și duce evidența biletelor pentru tratamentul balneo-sanatorial al membrilor de sindicat și pentru odihna de vară a copiilor membrilor de sindicat.

2_051_250_new

 

Tatiana OLOI

Şef de Departament

Tel.: 022-26-65-13

Departamentul mass-media și relații internaționale

Departamentul mass-media și relații internaționale al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova asigura elaborarea și difuzarea materialelor informative cu privire la activităţile CNSM şi ale sindicatelor de ramură, stabilește parteneriate şi relaţii reciproc avantajoase cu instituţiile reprezentative de presă, dezvoltă comunicarea cu publicul; inițiază, dezvoltă și consolidează relații de colaborare cu organizațiile sindicale internaționale și alți parteneri externi.

 

 

 

Şef de Departament

Tel.: 

Departamentul resurse umane, secretariat și protocol

Departamentul resurse umane, secretariat și protocol al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova exercită următoarele funcții: contribuie la realizarea obiectivelor strategice ale CNSM prin promovarea și implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul aparatului CNSM; întocmirea documentelor organizatorice și de dispoziție; organizarea tehnicii operațiunilor de secretariat; organizarea depozitului de arhivă; implementarea sistemelor informatice privind managementul documentelor, petițiilor, resurselor umane.

04_250

 

Elena CONŢESCU

Şef de Departament

Tel.: 022-26-65-08 / 022-23-73-04


Departamentul administrarea patrimoniului sindical, servicii tehnice și exploatare

Departamentul administrarea patrimoniului sindical, servicii tehnice și exploatare al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova asigură gestionarea și modernizarea patrimoniului sindical, care include instituții balneo-climaterice și tabere de odihnă pentru copii, edificii din proprietatea CNSM.

 

Dorin COJOCARU

Şef de Departament

Tel.: 022-26-65-35


Structuri ale CNSM


Comisia de cenzori

Comisia de cenzori este organul de control al activităţii economico-financiare a Confederaţiei şi este independentă în activitatea sa. Comisia de cenzori îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul aprobat de Consiliul General.

Comisia prezintă raportul despre activitatea sa Congresului şi informează anual Consiliul General şi Comitetul Confederal, după caz, despre rezultatele controalelor efectuate.

Nistor_site

 

Comisia de Femei

Comisia de Femei este o structură a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, care are drept scop protejarea drepturilor profesionale, economice şi sociale ale femeilor membre de sindicat prin: monitorizarea respectării legislaţiei în vigoare vizînd protecţia drepturilor sociale şi de muncă ale femeilor; participarea activă la realizarea politicilor sindicale; colaborarea cu structurile statale şi societatea civilă, prin conjugarea eforturilor, în vederea consolidării mediului favorabil schimbărilor democratice, constituirii unei societăţi cu drepturi şi şanse egale pentru femei şi bărbaţi.

Descarcă pliant aici.

Componenţa nominală a Comisiei de Femei a CNSM aici.


Comisia de Tineret

Comisia de Tineret din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova are următoarele sarcini: implementarea politicii de tineret a CNSM, consolidarea unităţii de acţiuni a tinerilor sindicalişti în vederea protejării drepturilor şi intereselor tinerilor membri de sindicat; elaborarea şi înaintarea propunerilor pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ şi normativ în domeniul tineretului; organizarea activităţilor de informare despre acţiunile CNSM şi de formare a imaginii pozitive a sindicatelor; participarea în procesul de educaţie sindicală a tinerilor şi atragerea acestora în mişcarea sindicală; cooperarea multilaterală cu organizaţiile similare de tineret la nivel naţional şi internaţional.

Descarcă pliant aici.

Componența nominală a Comisiei de Tineret a CNSM aici.

Institutul Muncii

Institutul Muncii este pilonul educaţiei şi formării cadrelor sindicale în cadrul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova. Activitatea sa este axată pe următoarele direcţii principale: coordonarea şi implementarea metodologiei ştiinţifico-didactice a sistemului educaţional al CNSM; elaborarea programelor de formare continuă a funcţionarilor şi activiştilor sindicali şi a programelor tematice; formarea cadrelor şi militanţilor sindicali de nivel naţional-interramural; acordarea asistenţei metodico-didactice pentru desfăşurarea procesului de formare la diferite niveluri; elaborarea studiilor, sondajelor sociologice, analizelor, cercetărilor ştiinţifice în domenii de interes sindical.

Reprezentanții CNSM în teritoriu

Reprezentantul CNSM în teritoriu reprezintă interesele Confederației Naționale a Sindicatelor în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II. Reprezentantul CNSM în teritoriu conlucrează cu președinții structurilor sindicale teritoriale ale organizaților-membre ale CNSM, precum și cu liderii  organizațiilor sindicale primare din teritoriu în vederea promovării principiilor fundamentale ale sindicatelor, inclusiv a parteneriatului social, prin prisma normelor dreptului internațional, a legislației naționale și a Statutului CNSM. Reprezentantul CNSM în teritoriu contribuie la  promovarea și dezvoltarea dialogului și parteneriatului social în teritoriu; participă la organizarea și desfășurarea întrunirilor, discuțiilor conducerii CNSM cu activul sindical din teritoriu și reprezentanții partenerilor sociali, precum și la instruirea cu susținerea CNSM a cadrelor și activului sindical din teritoriu (seminare, mese rotunde, ateliere de lucru etc.); informează liderii sindicali din teritoriu despre realizările CNSM în plan național.

Vezi lista și datele de contact aici.