CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

CNSM respinge acuzațiile aduse de membrii Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor înstrăinării patrimoniului sindicatelor

29.06.2021

cnsm_image

Raportul Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor înstrăinării patrimoniului sindicatelor din Republica Moldova din 30 aprilie 2021, are un caracter declarativ, conține prevederi care nu corespund realității și nu au un suport probant, iar unele concluzii și recomandări, în mod vădit, sunt în contradicție cu prevederile legislației naționale, precum și a unor tratate internaționale, ratificate de către Republica Moldova. Această concluzie se regăsește într-o “Obiecție scrisă” elaborată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) în urma examinării Raportului dat.

Confederația califică Raportul Comisiei de anchetă ca fiind defăimător și este hotărîtă să-și apere proprietatea și independența, de care se vrea a fi lipsită, prin toate mijloacele legale. În documentul CNSM se arată că chiar de la începutul demarării anchetei respective, s-a pornit de la o prezumție de vinovăție și acuzare a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova de fraudare.

“Este regretabil faptul că se încearcă inducerea oamenilor în eroare prin răspîndirea acestor informații defăimătoare despre CNSM, că se lansează direct un atac asupra proprietății și independenței sindicale în raport cu autoritățile publice de către o Comisie a Parlamentului, deși această independență a sindicatelor în raport cu autoritățile publice a fost transpusă în legislația națională tot de către Parlament, în urma ratificării, la data de 26 septembrie 1995, a Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 87 din 09.07.1948 privind libertatea asocierii și protecția dreptului la organizație”, comunică CNSM.

CNSM specifică că patrimoniul sindicatelor constituie proprietatea privată a unei persoane juridice de drept privat. În calitate de titular al dreptului de proprietate, Confederația are competența discreționară de a decide asupra modului de folosință / dispoziție cu privire la patrimoniul său. Nici o lege nu abilitează nici o autoritate publică a Statutului, inclusiv Parlamentul, să verifice chestiunile ce țin de oportunitatea actelor de dispoziție sau administrare ale Sindicatelor cu privire la patrimoniul său, dimpotrivă îndeamnă la respectarea drepturilor și garanțiilor sindicatelor. Dreptul sindicatelor de a poseda și dispune de proprietatea proprie, care era delimitată de proprietatea de stat, a fost recunoscut încă din perioada sovietică.

CNSM informează că imobilile la care se face referință în Raport nu au fost vîndute în secret, ci au fost vîndute prin hotărîrea organului colegial al CNSM, Comitetului Confederal, și tot prin hotărîrile organului colegial, o bună parte a mijlocelor financiare obținute din vînzarea acestor bunuri au fost investite în infrastructura Sanatoriului Nufărul Alb, Sanatoriului Codru, Sanatoriului Bucuria-Sind, Institutului Muncii, Caselor de odihnă pentru copii din or. Vadul lui Vodă – Perlele Nistrului și Campingul Vadul lui Vodă.

„Spre a nu admite speculații, evaluarea prețului de piață ale celor mai costisitoare imobile nu s-a făcut la societăți private, ci la Întreprinderea de Stat Centrul de Expertiză și Evaluare. Despre faptul că imobilele respective au fost revîndute sau nu, precum și cu ce preț, nu cunoaștem, nu ne privește și nu ne putem pronunța. De asemenea, nu ne este clar și nu ne putem pronunța cum a făcut evaluarea acestor imobile Comisia de anchetă de a ajuns la așa diferențe mari de preț, deoarece Raportul nu conține careva acte despre evaluare”, comunică sindicaliștii.

Bunurile despre care se menționează în Raport, au aparținut cu drept de proprietate Confederației Generale a Sindicatelor și transmise, ulterior, în proprietatea Federației Sindicatelor Independente din Moldova, al cărei succesor este Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. De asemenea, concluzia Comisiei precum că Actul de predare-primire din 20 ianuarie 1993 ar fi falsificat are un caracter pur declarativ și nu corespunde realității, din moment ce părțile semnatare îl recunosc ca fiind valabil și executat. Mai mult, Confederația nu deține careva informații sau documente care ar confirma contribuții financiare ale statului Republica Moldova în construcția bunurilor imobile care i-au fost transmise de către Confederația Generală a Sindicatelor.

În Anexa nr. 1 a Raportului, întitulată – Evaluarea fraudelor financiare în baza tranzacțiilor de înstrăinare a patrimoniului CNSM, se vorbește despre o așa numită valoare a fraudei în mărime de 968,555 milioane lei, imputată CNSM, care se compune din valoarea bunurilor imobile și a terenului aferent, conform estimării Comisiei de anchetă, pe cînd, în realitate CNSM nu a deținut, nu deține și nu a înstrăinat dreptul de proprietate asupra terenurilor aferente bunurilor imobile enumerate în Raport. Conform calculelor prezentate de Comisia de anchetă, din suma de 968,555 milioane lei, valoarea terenurilor aferente acestor bunuri imobile reprezintă 602,866 milioane lei.

În Anexa nr. 2 a Raportului, întitulată – Informația cu privire la bunurile imobile supuse tranzacțiilor de înstrăinare de către CNSM care nu pot fi evaluate din lipsa accesului la informații, sunt incluse imobilele Sanatoriului Nufărul Alb, Sanatoriului Codru, Sanatoriului Bucuria-Sind, Casele de odihnă Perlele Nistrului, Campingul Vadul lui Vodă, sediul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Institutului Muncii, care nu au fost niciodată scoase la vînzare și nici nu se intenționeză înstrăinarea acestora, dimpotrivă, sunt imobile în care se fac investiții pentru modernizarea și asigurarea funcționalității acestora.

“Actele juridice la care se face referire în Raport că au fost studiate de către Comisia de anchetă în mod evident nu sunt suficiente pentru o examinare obiectivă și completă a aspectelor propuse, iar faptul că doar în temeiul lor s-a ajuns la concluziile invocate, ne face să credem că am intuit corect că relele intenții au existat încă înainte de a fi constituită Comisia, motiv pentru care am și refuzat colaborarea.”, adaugă CNSM.

În legătură cu aspectele comunicate în Raport, CNSM solicită Comisiei de anchetă a Parlamentului să-i fie comunicate următoarea informație:

  1. Dacă Comisia de anchetă dispune de careva rapoarte de evaluare a bunurilor imobile menționate în Anexa nr. 1 a Raportului sau nu dispune? Dacă dispune, solicităm să ne fie comunicate copii de pe ele pentru a fi studiate.
  2. De ce Comisia de anchetă a inclus în Anexa nr. 1 a Raportului și valoarea terenurilor aferente bunurilor imobile menționate, de aproximativ 603.000.000 lei, avînd în vedere că terenurile respective sunt proprietate a statutului și nu au făcut obiectul vreunor tranzacții cu participarea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova?
  3. Dacă Comisia de anchetă dispune sau nu de careva documente care ar confirma contribuția Statutului Republica Moldova la construcția bunurilor imobile care aparțin sau au aparținut cu drept de proprietate Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova? Dacă dispune, solicităm să ne fie comunicate copii de pe ele pentru a fi studiate.

Subliniăm că, Sindicatele se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit cu statutele lor, în condiţiile legii (art. 42 al Constituției). Sindicatele, în activitatea lor, sînt independente faţă de autorităţile publice de toate nivelurile, faţă de partidele politice, de asociaţiile obşteşti, faţă de patroni şi asociaţiile acestora, nu sînt supuse controlului lor şi nu li se subordonează. Este interzis orice amestec de natură să limiteze drepturile sindicatelor sau să împiedice realizarea acestora (art. 5 al Legii sindicatelor). Statutul juridic al sindicatului, ca subiect al dreptului de proprietate, este bazat pe normele dreptului internaţional, pe prevederile Constituţiei, Codului civil, legislaţiei cu privire la proprietate, prezentei legi, altor acte normative, precum şi ale statutului sindicatului (art. 25 al Legii sindicatelor).

Textul integral al “Obiecției scrise asupra Raportului Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor înstrăinării patrimoniului sindicatelor din Republica Moldova din 30 aprilie 2021” poate fi accesat aici.

Departamentul mass-media și relații internaționaleDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova